Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22,23,24,08.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
800,- zł od osoby
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 -24 sierpnia 2022 r. od godz. 09.00 do 16.00 - szkolenie trzydniowe
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

CEL

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT oraz nowości wprowadzone i planowane na 2022 r.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY i DZIEŃ DRUGI

 • Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
 • Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
 • Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2022 r.
  • prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
  • moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
  • rodzaje faktur
  • faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?
  • faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
  • faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2022 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
 • Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2022 r.
  • kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
  • czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
  • dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
  • kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.
 • Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika, zmiany 2022 r.(zgodnie z aktualnym stanem prawnym)
 • Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika – nowelizacja przepisów.
 • Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2022 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
 • Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :
  • faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
  • numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
  • zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
  • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
  • podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
  • określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
  • kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
  • korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 • Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
  • Procedury rejestracyjne
  • Nowa baza podatników – biała księga – korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
  • Mechanizm podzielonej płatności; kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania. Sposoby na uwolnienie środków z subkonta VAT.
  • Plik JPK_V7 – sposoby sporządzania; jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem  usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
 • Zasady zwrotu podatku:
  • terminy i zasady zwrotu,
  • przyspieszony zwrot – nowe rozwiązania z 2022 r.
  • zwrot a mechanizm podzielonej płatności
  • zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
  • szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy.
 • Czynności nieodpłatne
  • nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych
  • omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych (gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.)
  • podatek naliczony a świadczenia z ZFŚS
 • Kasa rejestrująca w firmie:
  • kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2022 r.;
  • jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
  • prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
  • obowiązki użytkownika
  • terminale płatnicze a kasa fiskalna
  • jakie informacje pozyskują służby skarbowe z kas rejestrujących.
 • Podatek VAT a przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal – jak i kiedy można go stosować.
 • Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować.
  • planowanie kontroli w US. Jakie branże są najczęściej typowane do kontroli.
  • etapy kontroli podatkowej:
  • korekta faktury w toku kontroli i po kontroli – najnowsze orzecznictwo.
 • Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

DZIEŃ TRZECI

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
  • nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.07.2020r.
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r. w ramach pakietu Quick fixes),
  • noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania dyrektywy i Rozporządzenia
  • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
  • Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
  • Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
  • Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych
  • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad;
  • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)
 • Eksport towarów:
  • Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie – zasady opodatkowania zaliczki w 2021r., warunki dostawy a obowiązek podatkowy.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).
 • Transakcje łańcuchowe:
  • definicja transakcji łańcuchowej
  • jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
  • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
  • nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r. i od 1.10.2021 r.
  • obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
  • transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
  • transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
  • procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
 • Dostawa z montażem:
  • pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem? -    wymagane dokumenty
  • dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
  • moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
  • opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
  • fakturowanie
 • Transgraniczne świadczenie usług
  • Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
  • Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
  • Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
  • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
  • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
  • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
  • Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
  • Refakturowanie usług międzynarodowych
  • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
 • Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA:

 • 800,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081