search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

(NIP 526-030-79-56 ;REGON 007026416-00216;  KRS 0000101063)

§ 1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej szkoleniem ) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wlkp., zwany dalej „Organizatorem”.
 1. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych szkoleń , zlokalizowane przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Godziny obsługi interesantów w biurze niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej gorzow.skwp.pl Godziny obsługi interesantów w godzinach pracy biura 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku .

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji szkoleń zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej Oddziału www.gorzow.skwp.pl.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał szkolenie. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na szkolenie uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

1. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu - potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji szkolenia oraz informację o płatności za uczestnictwo.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy oraz trybu realizacji zajęć dydaktycznych.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub faxem.
4. W sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego lub w przypadku gdy jest to konieczne do zachowania bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w zajęciach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy  realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość . Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

§ 4

 1. Cena za szkolenie obejmuje usługę szkoleniową wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Szkolenia realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 3. Czas trwania szkolenia określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za szkolenie do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 5. Płatność za szkolenie może być dokonana przelewem, gotówką w biurze Organizatora.
 6. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. i przekazana uczestnikowi szkolenia       lub firmie dokonującej wpłaty za szkolenie. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za szkolenie na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia szkolenia . W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za szkolenia w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników szkolenia osobę, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet szkolenia , do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na dane szkolenie.
 11. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za szkolenie jest członkostwo w  Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członkowie Stowarzyszenia , którzy podejmują naukę na kursach: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego    księgowego) II-gi stopień certyfikacji lub Kurs dla kandydatów na głównego księgowego III-ci stopień certyfikacji , korzystają ze zniżek w opłacie.

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu obejmującym powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot płatności pomniejszony o 10% ceny szkolenia (jako koszty manipulacyjne) oraz koszt materiałów. Zwrot następuje tylko w przypadku rezygnacji do trzech pierwszych zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu obejmującym do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności jeśli powiadomi o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na szkoleniu.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

 

Uchwała nr OBIEG/24/2020 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego z dnia 07.07.2020r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
Gen. Władysława Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./ fax. 95 722 53 91
tel. kom 690 822 256
tel. kom. 603 794 404

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

Konto Bank Pekao S.A nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081