search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny, stacjonarne
Opłata:
1800,- zł od osoby
1700,- zł Cena dla członków
Raty:
900,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
900,- zł płatne w trakcie kursu,
Terminy

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (82 godz. lek) 

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Kurs stacjonarny

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 06 MARCA 2024r.   od godz. 08.15 do 15.00
  • Kurs prowadzony będzie w formule stacjonarnej w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 81

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

WYKŁADOWCA

dr Małgorzata Trocka

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

RAMOWY PROGRAM KURSU

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej

1.1       Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.

1.2       Rachunkowość jako system informacyjny.

1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów.

1.4       Operacje gospodarcze.

1.5       Dowody księgowe.

1.6       Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

1.7       Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.

1.8       Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.

1.9       Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.

1.10     Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków
i strat.

1.11     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.

1.12     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II        Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1.      System podatkowy w Polsce.

2.2       Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia).

2.3       Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.

2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.

2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

ORGANIZACJA

  • Kurs organizowany jest w ŚRODY w godz. od 8:15 do 15:00
  • Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 81 w Gorzowie Wielkopolskim.

OPŁATY

  • 1800,00 zł  brutto od osoby
  • 1700,00 zł brutto od osoby- cena dla członków

Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.800,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania ( po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:
- I rata -900,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu)
- II rata - 900,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu).

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Zapraszamy! 

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

close