Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.01.2021
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
420,- zł od osoby
Zapisz się

Termin szkolenia: 15 stycznia 2021r. (piątek) godz. 9,30   - Trwa nabór

Wykładowca :  Michał Krawczyk- ekspert podatkowy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego przekażemy kompleksowe informacje zmian w ustawie VAT, które zdaniem Ministerstwa Finansów mają ułatwić rozliczenie w zakresie tego podatku. Z tego względu Ministerstwo Finansów nazwało pakiet zmian VAT SLIM.
Zasadniczo, najistotniejsze zmiany dotyczą:
- momentu rozliczenia faktur korygujących,
- zasad stosowania kursu walutowego dla potrzeb rozliczania podatku VAT,
- uproszczenia określania kwoty zobowiązującej do stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
- rozszerzenia możliwości kompensowania faktur objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
- opodatkowania stawką VAT 0% zaliczek na dostawy stanowiące eksport towarów,
- okresów rozliczeniowych, w których można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego,
- odliczania podatku naliczonego przy zakupie usług hotelowych,
- zasad publikowania numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT czynnych.
Pakiet zmian nazwany VAT SLIM obejmuje również wiele modyfikacji ustawy o VAT mających na celu korektę uchwalonych wcześniej, nieprecyzyjnie sformułowanych przepisów.
W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na niniejsze szkolenie, w trakcie którego przekażemy pełną wiedzę na temat pakietu zmian w ustawie o VAT.

Program szkolenia:
I. Modyfikacja warunków wykazywania korekt podatku naliczonego w związku z wystawianiem faktur korygujących:
1) Rozliczanie faktur korygujących w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
a) moment rozliczenia korekt podatku VAT in plus i in minus:
- przyczyna korekty – wpływ na okres rozliczeniowy wykazania korekty po stronie wystawcy faktury korygującej,
- przyczyna korekty – wpływ na okres rozliczeniowy wykazania korekty po stronie nabywcy,
- przyczyna korekty – wpływ na zastosowany kurs walutowy korekty dla potrzeb podatku VAT/PIT/CIT,
b) potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a moment wykazania korekty VAT:
- miesiąc otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, a moment dokonania korekty podatku VAT należnego in minus,
- metody potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
- brak potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość wykazania korekty podatku VAT in minus,
2) korekta podatku VAT wynikającego z faktur korygujących in minus od 2021 r.
a) brak obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:
- dokumenty uprawniające do korekty VAT,
- przypadki, w których gromadzenie dokumentacji korekty VAT in minus nie będzie wymagane,
- okres rozliczeniowy dokonywania korekty podatku VAT przez strony transakcji,
b) określenie zasad rozliczania faktur korygujących in plus:
- okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,
- specyficzne określenie okresu rozliczeniowego dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
II. Modyfikacja zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT
1) Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:
a) kurs walutowy w podatku VAT:
- kurs waluty dla faktury sprzedaży - moment wystawienia czy moment powstania obowiązku podatkowego?
- faktury zakupu – kurs waluty dla transakcji z odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.),
b) kurs walutowy - podatku VAT a podatek dochodowy,
2) Kurs waluty dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:
a) nowe możliwości wyboru zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT,
b) okres czasu stosowana wybranej metody stosowania kursu walutowego,
c) nowe zasady stosowania kursu walutowego a faktury korygujące.
b) nowe zasady stosowania kursu walutowego - podatek VAT a podatek dochodowy,
III. Zasady opodatkowania zaliczki na eksport towarów:
1) Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:
a) otrzymanie zaliczki a termin wywozu towarów – możliwość stosowania stawki VAT 0%,
b) korygowanie stawki VAT 0% w przypadku opóźnienia wywozu towarów,
c) specyfika procesu produkcyjnego a stosowanie stawki VAT 0% dla zaliczki na eksport towarów.
2) Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:
a) zmiana dotycząca okresu czasu pomiędzy otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dająca możliwość zastosowania stawki VAT 0%,
b) specyfika procesu produkcyjnego a możliwość zastosowania stawki VAT 0% dla zaliczki na eksport towarów przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie – czy nadal będzie znajdował zastosowanie?.
IV. Okresy rozliczeniowe odliczenia podatku VAT
1) Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT naliczonego w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
a) warunki dające prawo do odliczenia VAT naliczonego,
b) moment otrzymania faktury – jak prawidłowo określić datę wpływy faktury zakupu?
c) ustalenie daty wpływu faktury zakupu:
- faktury dostarczane przez kontrahentów do siedziby/biura firmy,
- faktury odbierane przez pracowników,
- faktury odbierane przez pracowników w ramach delegacji,
- faktury odbierane przez firmy zewnętrzne lub inne podmioty trzecie (zleceniobiorcy itp.).
d) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego.
2) Modyfikacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego od 2021 r.
a) moment odbioru faktury zakupu a kolejne okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 r.
V. Nowe zasady odliczenia VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług noclegowych
1.Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.
a) przypadki, w których będzie możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z nabycia usług noclegowych od 2021 roku.
VI. Zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności
1) Określenie limitu kwotowego dla obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności wg przepisów obowiązujących od 2021 r.
a) likwidacja odniesienia do limitu kwotowego określonego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) określenie zasad obliczania limitu stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla faktur wystawionych w walucie obcej.
2) Rozszerzenie stosowania kompensat dla wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.:
a) zasady stosowania potrąceń wierzytelności dla wykonania obowiązku podzielonej płatności w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
b) korzystna dla podatników modyfikacja możliwości zastosowania kompensaty dla wykonania obowiązku podzielonej płatności od 2021 r.
3) Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.
VII. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych
1) Zmiany zakresu danych o rachunkach bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.
a) rachunki bankowe publikowane w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.
b) ograniczenie publikowania niektórych danych wrażliwych w rejestrze podatników VAT czynnych.
VIII. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) od 2021 roku
1) Zasady wydawania WIS od 2021 r.
a) nomenklatury statystyczne stosowane dla klasyfikowania towarów w wydawanych WIS od 2021 r.,
b) wydawanie WIS gdy stan faktyczny dotyczy sytuacji objętej kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
c) modyfikacja zakresu ochronnego charakteru WIS.
IX. Pozostałe zmiany – modyfikacje korygujące wadliwie uchwalone przepisy:
1) korekta przepisów dotyczących zwolnienia z VAT stosowanego przez rolników ryczałtowych,
2) Odniesienie do przepisów Ordynacji podatkowej w przypadku postępowania dotyczącego stosowania kar pieniężnych za błędy w JPK_V7,
3) Modyfikacja w zakresie zasad nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT,
4) Modyfikacja zasad braku zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów
X. Modyfikacja procedury TAX FREE
1) Procedura TAX FREE na zasadach określonych w przepisach od 2021 r.:
a) modyfikacja definicji procedury TAX FREE,
b) modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji dostawy towarów objętej procedurą TAX FREE,
c) utworzenie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dla potrzeb systemu TAX FREE,
d) modyfikacja gromadzenia dokumentacji w przypadku stosowania zwrotu podatku podróżnym w ramach procedury TAX FREE.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia, zapłata za udział najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081