Miasto:
Gorzów Wlkp.
Miejsce:
ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin rozpoczęcia:
05,06,19,20 września 2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne
Opłata:
1090,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin realizacji kursu: 05,06,19,20 września 2022r., godz. 9,30  - nowy termin

KURS STACJONARNY

Wykładowca:
Dariusz Polakowski- absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy

Charakterystyka kursu:
Kurs  "Podatek VAT od A do Z" jest szkoleniem prowadzonym  w formie warsztatów , co pozwala słuchaczom połączyć teorię z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT, jest kompleksowym kursem na temat konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług.  Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą  od podstaw poznać podatek VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować , ugruntować i zaktualizować swoja wiedzę w podatku VAT.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do efektywnej realizacji procesu kształcenia. Zagadnienia kursowe omawiane są w sposób praktyczny przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

Program kursu:

I Dzień (8 h)

 1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
 • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
 • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
 • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
 • druk Vat-R
 1. Biała lista podatników VAT:
 • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
 • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
 • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
 • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
 • eksport towarów, import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 •  import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
 • zasady opodatkowania spisu z natury,
 •  czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,
 1. Miejsce świadczenia
 • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
 • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
 • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

II Dzień (8 h)

 1. Obowiązek podatkowy
 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
 • świadczenia o charakterze ciągłym,
 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
 • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
 • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
 • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek
 1. Podstawa opodatkowania
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
 • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
 • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
 • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
 • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
 1. Stawki podatku VAT
 • rodzaje stawek podatkowych,
 • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
 • zwolnienia przedmiotowe,
 1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
 • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
 • zasady i terminy wystawiania faktur,
 • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
 • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
 •  paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
 •  refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
 • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
 • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
 • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
 • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
 • KSeF – faktury ustrukturyzowane
 • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

III Dzień (8 h)

 1. Odliczanie i zwrot podatku
 • źródło podatku naliczonego,
 • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
 • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • zasada neutralności,
 • zasada stałości,
 • „należyta staranność, dobra wiara”
 1. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
 • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
 • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,
 1. VAT – samochody
 • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
 • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
 • omówienie druku Vat-26
 1. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • terminy zwrotu,
 • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
 • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

IV Dzień (8 h)

 1. Zagadnienia wybrane

 A. JPK:

 •  Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).

b) Ewidencja VAT - sprzedaż:

 • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
 • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
 • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).

c) Ewidencja VAT - zakup:

 • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
 • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
 • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
 • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),

d) JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
e) Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
f) Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
g) Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

B. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,

f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

h) możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

C. Ulga na złe długi:

a) warunki i zasady stosowania ulgi,

b) orzecznictwo TSUE w tym zakresie

D. Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej

a) warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,

b) sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.

E. Składy konsygnacyjne,

F. WIS

Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:
1.Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.
2.Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.
3.Naukę własną słuchacza.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecności  na 80 % godzin lekcyjnych (obecność na 3 z 4 spotkań) potwierdzona podpisem na imiennych listach. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu na podstawie §22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć,

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.                                                        

- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.

- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Opłata:

 • 1090 zł brutto od osoby 

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081