search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Gorzów Wlkp.
Miejsce:
ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin rozpoczęcia:
03.10.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
Kurs
Tryb:
online
Opłata:
1800,- zł od osoby
1700,- zł Cena dla członków
Zapisz się

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 03 października 2024r.,(czwartek) godz. 8,15 - 15,00

Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej).

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Wykładowca:

dr Andrzej Kuciński

Ramowy program kursu:
Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej
1.1       Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
1.2       Rachunkowość jako system informacyjny.
1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów.
1.4       Operacje gospodarcze.
1.5       Dowody księgowe.
1.6       Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
1.7       Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
1.8       Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
1.9       Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.
1.10     Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat.
1.11     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
1.12     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Moduł II        Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1.      System podatkowy w Polsce.
2.2       Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia).
2.3       Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia.

HARMONOGRAM:

DATA GODZINY ZAJĘĆ
03.10.2024 r. 08:15- 15:00
10.10.2024 r. 08:15- 15:00
17.10.2024 r.  08:15- 15:00
24.10.2024 r. 08:15- 15:00
30.10.2024 r.  (środa) 08:15- 15:00
07.11.2024 r. 08:15- 15:00
14.11.2024 r. 08:15- 15:00
21.11.2024 r.  08:15- 15:00
28.11.2024 r. 08:15- 15:00
05.12.2024 r. 08:15- 15:00
11.12.2024 r. (środa) EGZAMIN

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja:

 Kurs organizowany jest w  w godz. od 8,15 do 15.00

Koszt uczestnictwa:

  • 1800,00 zł  od osoby
  • 1700,00 zł brutto od osoby- cena dla członków
  • informuję o dodatkowej opłacie za koszt wysyłki podręczników około 20,00 zł ( wg. cennika POCZTY POLSKIEJ)

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach (po złożeniu podania):
- I rata -900,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu)
- II rata - 900,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu).

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
Zniżka dla członków SKwP
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081