Miasto:
Gorzów Wlkp.
Miejsce:
ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin rozpoczęcia:
19.11.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne
Opłata:
4500,- zł od osoby
Zapisz się

III stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (kod zawodu 121101)

Termin rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2022r. (sobota), godz. 8,15 - 15,00 - STACJONARNIE

Cel
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 121101).

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)
lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości
lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
d) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program nauczania

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

Moduł VI     Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
i technologii IT - 72 godziny lekcyjne

Moduł VII    Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami
i analizy finansowej - 44 godziny lekcyjne

Moduł VIII  Sprawozdania finansowe - 32 godziny lekcyjne

Moduł IX     Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
- 44 godziny lekcyjne

Moduł X       Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

6) Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi
6.2 Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Moduł VII   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
7.4 Elementy analizy finansowej
Moduł VIII   Sprawozdania finansowe
8.1 Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
8.3 Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
8.4 Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie
8.5  Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju
prowadzonej działalności
8.6 Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych
Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
9.2 Podatek od towarów i usług
9.3 Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych
9.4 Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe
Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania
10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in.ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego - w zakresie obowiązków sprawozdawczych)

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja:

  • Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 81 w Gorzowie Wielkopolskim.
  • W przypadku ponownego ograniczenia funkcjonowania Placówek Oświatowych kurs będzie dokończony w trybie online.

 Koszt uczestnictwa        
Odpłatność  za  uczestnictwo  w kursie wynosi 4.500,- zł., dla członków SKwP odpłatność  wynosi 4. 400,-zł
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania):
- I rata     -  1.500, -zł ( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata   -  1.000, -zł ( kolejne raty w terminie uzgodniony z organizatorem kursu)
- III rata  -  1.000, -zł
- IV rata -  1.000, -zł

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081