Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.11.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1640,- zł od osoby
Raty:
900,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
740,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Zajęcia kursu odbywać się będą:  w piątki ( 3 spotkania) w godz. 17,00-19,30 oraz w soboty  w godz. 8,15- 15,00

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:
Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1       Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
1.2       Rachunkowość jako system informacyjny
1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4       Operacje gospodarcze
1.5       Dowody księgowe
1.6       Księgi rachunkowe
1.7       Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8      Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9       Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10     Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości
1.11     Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1.      System podatkowy w Polsce
2.2       VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
2.3       Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja:
 Kurs organizowany jest w piątki ( 4 spotkania) w godz. od 16.30 do 19.45 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 15.00
   Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)

Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) .

Koszt uczestnictwa:
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.640,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania ( po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:
- I rata -900,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu)
- II rata - 740,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu)

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081