Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1640,- zł od osoby
Raty:
900,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
740,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Rozpoczęcie kursu: 20 lutego 2021 r. (sobota) godz. 8,15

zajęcia  soboty  w godz. 8,15- 15,00

Wykładowcy:

dr Andrzej Kuciński 

mgr Arkadiusz Zdych - biegły rewident 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej

1.1       Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.

1.2       Rachunkowość jako system informacyjny.

1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów.

1.4       Operacje gospodarcze.

1.5       Dowody księgowe.

1.6       Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

1.7       Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.

1.8       Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.

1.9       Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.

1.10     Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków
i strat.

1.11     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.

1.12     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II        Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1.      System podatkowy w Polsce.

2.2       Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia).

2.3       Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.

2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.

2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia.

Terminy spotkań:

 1. 20 lutego 2021 r.
 2. 27 lutego 2021 r.
 3. 06 marca 2021 r.
 4. 13 marca 2021 r.
 5. 20 marca 2021 r.
 6. 27 marca 2021 r.
 7. 10 kwietnia 2021 .
 8. 17 kwietnia 2021 r.
 9. 24 kwietnia 2021 r.
 10. 08 maja 2021 r.
 11. 15 maja 2021 r. - egzamin

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja:

 Kurs organizowany jest w soboty w godz. od 8,15 do 15.00
   Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)

• Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) .

Koszt uczestnictwa:

Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.640,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania ( po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:
- I rata -900,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu)
- II rata - 740,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu).

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081