Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.01.2021
Typ:
Kurs długi
Tryb:
piątek/sobota
Opłata:
1640,- zł od osoby
Raty:
900,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
740,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Planowany termin rozpoczęcia:  30 stycznia 2021r. ( sobota)  godz. 8,15
Zajęcia kursu odbywać się będą:  w piątki (2 spotkania) w godz. 17,00-19,30 oraz w soboty  w godz. 8,15- 15,00

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:
Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1.1       Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne.
1.2       Rachunkowość jako system informacyjny.
1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów.
1.4       Operacje gospodarcze.
1.5       Dowody księgowe.
1.6       Księgi rachunkowe.
1.7       Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.
1.8      Ewidencja podstawowych operacji wynikowych.
1.9       Zasady ustalania wyniku finansowego.
1.10     Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
1.11     Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat).
1.12     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
1.13     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne:
2.1.        System podatkowy w Polsce.
2.2.       VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania.
2.3.       Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
2.4.      Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka.
2.5.       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Planowane terminy zajęć:
Zajęcia kursu odbywać się będą:  w piątki (2 spotkania) w godz. 17,00-19,30 oraz w soboty  w godz. 8,15- 15,00
m-c styczeń 2021r. :   30 (sobota),

m-c  luty 2021r. :        06 (sobota), 12 (piątek),  13 (sobota), 20 (sobota), 26 (piątek), 27 (sobota),

m-c marzec 2021r. :   06 (sobota), 13 (sobota), 20 (sobota), 27 (sobota),

m-c kwiecień 2021r. : 10 (sobota), 17 (sobota), 24 - egzamin

Koszt uczestnictwa:
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.640,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania ( po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:
- I rata -900,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu),
- II rata - 740,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081