Miasto:
Gorzów Wlkp.
Miejsce:
ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin rozpoczęcia:
15-16.09.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
stacjonarne
Opłata:
700,- zł od osoby
Zapisz się

Dokumentacja pracownicza w praktyce –najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców i jak ich unikać? Praca na dokumencie.

Planowany termin szkolenia: 15-16 września 2022r. godz. 9,00  (13 godz. lek.)

SZKOLENIE STACJONARNE

WYKŁADOWCA: 

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO: prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Program:

 1. Ogólne zagadnienia związane z pojęciem dokumentacji pracowniczej

Podstawa prawna.

 1. Akta osobowe pracownika i dokumentacja zatrudnienia na poszczególnych etapach- od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę.
 2. Dane pozyskiwane od pracowników w procesie rekrutacji . Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, ogłoszenie rekrutacyjne,
 3. Zasady dyskryminacji w czasie rekrutacji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji .
 5. Zasady zadawania pytań podczas rekrutacji: warunki zatrudnienia, dane ujawniane za zgodą kandydata na pracownika, plany rodzicielskie, przynależność do związków i partii politycznych .
 6. Wykonywanie pracy podczas rekrutacji.
 7. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy.
 8. Profilaktyczne badania lekarskie – skierowanie.
 9. Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy.
 10. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika.
 11. Informacje o warunkach zatrudnienia.
 12. Zakres obowiązków.
 13. Potwierdzenie o zapoznaniu się przez pracownika z regulacjami prawa pracy.
 14. Przetwarzanie danych osobowych
 15. Umowa o zakazie konkurencji0
 16. Szkolenia BHP .
 17. Umowa o odpowiedzialności materialnej.
 18. Założenie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
 19. Zgłoszenie pracownika do Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych .
 20. Ewidencja czasu pracy.

III. Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem.

 1. Zagadnienia dotyczące elementów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja pracownicza);
 2. Podział akt osobowych na 4 części:
 3. Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części.
 4. Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów.
 5. Zasady przyjmowania tylko kopii i odpisów dokumentów.
 6. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych
 7. Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji;
 8. Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.);Stanowisko PIP
 9. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych.
 10. Dowód w postępowaniu
 11. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 12. Nowe obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

- Wydawania kopii dokumentacji;

- Niszczenie dokumentacji

 1. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji.
 2. Elektronizacja dokumentacji –zasady prowadzenia dokumentacji
  jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 3. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku ciążącego na pracodawcy.
 4. Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy.
 5. Część B akt osobowych- zasady i rodzaj gromadzenia dokumentacji

- umowa o pracę i powiązane z nią dokumenty.

 Zmiana umowy o pracę- wypowiedzenie zmieniające .

 Podstawowa i rozszerzona informacja o zatrudnieniu.

Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.

Skierowania dotyczące badań pracowniczych.

Szkolenia BHP – zaświadczenia.

Dokumentacja związana z nagradzaniem pracowników , podnoszeniem kwalifikacji i ocenianiem .

V.

 1. Zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia i dokumentacja pracownicza z tym związana.
 2. Część C akt osobowych.
 3. Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 4. Wnioski o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.
 5. Obowiązek przechowywania kopii wydanego świadectwa pracy pracownikowi.
 6. Zajęcie wynagrodzenia za pracę – potwierdzenie dokonania czynności z tym związanych.
 7. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 8. Skierowanie na badania lekarskie pracownika w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działania substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.
 9. Część D akt osobowych- kary porządkowe.
 10. Podziału akt na podzbiory.
 11. Zasady postępowania przy gromadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej ukaraniem pracownika . Zatarcie kary porządkowej.

DZIEŃ 2

 1. Pozostała dokumentacja pracownicza- praca na dokumencie.
 2. Zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej:

a). ewidencja czasu pracy,

b). ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego 

c). karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.

d). rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego,.

 1. Dokumentacja zbiorowa : rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe.
 2. Możliwość wyboru formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 3. Ewidencja czasu pracy – praca na dokumencie.

Akta  osobowe – instrukcja prowadzenia .

Dokumentacja pracownicza dla nowego pracownika – zbiór wzorów.

 1. Co dalej z aktami pracownika -czy akta pracownika idą za nim do kolejnego pracodawcy?
 2. Zagadnienia problemowe – gdzie umieszczamy dokumenty nie sklasyfikowane w treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 3. Świadectwo pracy i zasady prawidłowego wypełniania i wydawania.

Organizacja szkolenia:

Zajęcia odbędą się 15 września 2022r., godz, 9,00 - 15,00 oraz 16 września 2022r., godz. 9,00 - 14,00 (13 godz. lek.)

OPŁATA:

 • 700 zł brutto od osoby 

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081