search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
Kurs
Tryb:
w soboty
Opłata:
3800,- zł od osoby
3650,- zł Cena dla członków
Terminy

Planowany termin rozpoczęcia kursu: Październik 2024 r. 

(sobota)  godz. 8:15

kurs stacjonarny

II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (kod zawodu 241103)

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 241103).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
lub
• tytułem technika rachunkowości
lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

  • Moduł III     Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych
  • Moduł IV      Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych
  • Moduł V       Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
                              i ubezpieczeń społecznych - 20 godzin lekcyjnych

 

Moduł III. Rachunkowość z elementami etyki zawodowej 

3.1       Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego
i wolontariacie

3.2       Aktywa pieniężne

3.3       Rozrachunki i fundusze specjalne

3.4       Obrót materiałowy i towarowy

3.5       Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

3.6       Inwestycje i zobowiązania finansowe

3.7       Kapitał (fundusz) własny

3.8       Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

3.9       Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja kosztów
i ewidencja produktów

3.10     Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa

3.11     Wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia

3.12     Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości), obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych

Moduł IV.   Prawo podatkowe

4.1       Podatek od towarów i usług (VAT)

4.2       Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)

4.3       Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT

4.4       Podatki i opłaty kosztowe

4.5       Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych 

5.1       Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

5.2       Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego

5.3       Wybrane zagadnienia z prawa pracy

5.4       Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

 

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja

Kurs organizowany jest w soboty w godz. od 8:15 do 15:00

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej.

Koszt uczestnictwa    
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie  wynosi  3.800,- zł, dla członków SKwP odpłatność wynosi 3.650,- zł.
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach (po złożeniu podania):

I rata   -  1 800,- zł ( przed rozpoczęciem kursu)
II rata  -  1 000,- zł ( płatne w trakcie kursu w terminie uzgodnionym z organizatorem )
III rata -  1 000,-  zł ( płatne w trakcie kursu w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu)

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji kursu.

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

close