Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
Kurs
Tryb:
w soboty
Opłata:
3480,- zł od osoby
3380,- zł Cena dla członków
Terminy

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 18 lutego 2023 r.  (sobota) godz. 8,15

szkolenie stacjonarne

II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (kod zawodu 241103)

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 241103).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
lub
• tytułem technika rachunkowości
lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

Moduł III     Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych

Moduł IV    Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

Moduł V      Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych - 20 godzin lekcyjnych

6) Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

3.1       Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego
i wolontariacie

3.2       Aktywa pieniężne

3.3       Rozrachunki i fundusze specjalne

3.4       Obrót materiałowy i towarowy

3.5       Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

3.6       Inwestycje i zobowiązania finansowe

3.7       Kapitał (fundusz) własny

3.8       Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

3.9       Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów

3.10     Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

3.11     Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem
nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

Moduł IV   Prawo podatkowe

4.1     Podatek od towarów i usług (VAT)

4.2     Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)

4.3     Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT

4.4     Podatki i opłaty kosztowe

4.5     Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

5.1     Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

5.2     Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego

5.3     Wybrane zagadnienia z prawa pracy

5.4     Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja

  Kurs organizowany jest w soboty w godz. od 8,15 do 15.00.

Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach:

 1. 18.02.2023r.
 2. 25.02.2023r.
 3. 04.03.2023r.
 4. 11.03.2023r.
 5. 18.03.2023r.
 6. 25.03.2023r.
 7. 01.04.2023r.
 8. 15.04.2023r.
 9. 29.04.2023r.
 10. 13.05.2023r.
 11. 20.05.2023r.
 12. 27.05.2023r.
 13. 03.06.2023r.
 14. 17.06.2023r.
 15. 24.06.2023r.
 16. 01.07.2022r.
 17. 08.07.2023r.
 18. 02.09.2023r.
 19. 09.09.2023r.
 20. 16.09.2023r.
 21. 23.09.2023r.
 22. 30.09.2023r.
 23. 07.10.2023r.
 24. 14.10.2023r. - egzamin

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej.

Koszt uczestnictwa    
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie  wynosi   3.480,- zł, dla członków SKwP odpłatność wynosi 3.380,-.
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania:
- I rata   -  1 480,- zł ( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata  -  1 000,- zł ( płatne w trakcie kursu w terminie uzgodnionym z organizatorem )
- III rata -  1 000,-  zł ( płatne w trakcie kursu w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu)

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081