Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3480,- zł od osoby
3380,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
1480,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,
1000,- zł płatne w trakcie kursu,
Terminy

II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (kod zawodu 241103)

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 13 marca 2021r. ( sobota)

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 8,15-15,00. 

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 241103).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
lub
• tytułem technika rachunkowości
lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:
Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
3.1       Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
3.2       Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
3.3       Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
3.4       Rozrachunki
3.5       Materiały i towary
3.6       Niefinansowe aktywa trwałe
3.7       Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.8       Kapitały (fundusze) własne
3.9       Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.10     Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.11     Wynik finansowy
3.12     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
3.13     Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł IV Prawo podatkowe
4.1       Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2       Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3       Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4       Podatki kosztowe i opłaty
4.5       Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
5.1       Prawo pracy
5.2       Prawo ubezpieczeń społecznych
5.3       Prawo gospodarcze

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu,
zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Koszt uczestnictwa    
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie  wynosi   3.480,- zł., dla członków SKwP odpłatność wynosi 3.380,-.
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania:
- I rata   -  1 480,- zł ( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata  -  1 000,- zł ( płatne w trakcie kursu w terminie uzgodnionym z organizatorem )
- III rata -  1 000,-  zł ( płatne w trakcie kursu w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu)

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081