Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1640,- zł od osoby
900,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora
740,- zł płatne w trakcie kursu

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Termin rozpoczęcia kursu: 24 stycznia 2023r. (wtorek) godz. 16,00-20,00  

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r. poz. 227 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:
Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej
1.1       Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
1.2       Rachunkowość jako system informacyjny.
1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów.
1.4       Operacje gospodarcze.
1.5       Dowody księgowe.
1.6       Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
1.7       Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
1.8       Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
1.9       Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.
1.10     Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat.
1.11     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
1.12     Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Moduł II        Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1.      System podatkowy w Polsce.
2.2       Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia).
2.3       Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Organizacja:

 Kurs organizowany jest we wtorki i czwartki od godz. 16,00.
   Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)

• Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) .

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 24.01.2023r. wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
2 26.01.2023r. czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
3 31.01.2023r. wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
4 02.02.2023r. czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
5 09.02.2023r czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
6 14.02.2023r wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
7 16.02.2023r czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
8 21.02.2023r wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
9 23.02.2023r czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
10 28.02.2023r wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
11 02.03.2023r czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
12 07.03.2023r wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
13 09.03.2023r czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
14 14.03.2023r wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
15 16.03.2023r czwartek 5 16:00 – 20:00 15 min.
16 21.03.2023r wtorek 5 16:00 – 20:00 15 min.
17 28.03.2023r wtorek 2 Egzamin

Koszt uczestnictwa:

Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.640,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania  po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:
- I rata -900,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu)
- II rata - 740,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu).

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Zapraszamy!

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081