Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
900,- zł od osoby
Terminy

Edukacja BILANS 2022 Gorzów Wlkp.

przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

Szkolenie 3 dniowe  „BILANS 2022” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów  i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Akcja edukacyjna „BILANS 2022” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych

Program  3-dniowego  szkolenia (łącznie 21 godzin zajęć)  obejmować  będzie  zagadnienia:

 • blok  podatkowy,
 • blok rachunkowość.

Zajęcia  odbywać się będą  w dniach:

08 grudnia 2022 r. (czwartek) godz.9,00 - blok podatkowy  - Podatek od towarów i usług VAT

 ( 7 godz. lek. )- Wykładowca:  Dariusz Polakowski - specjalista z zakresu podatku VAT.

14 grudnia 2022 r. (środa) godz.9,00  -  blok podatkowy - Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych   (7 godz. lek.) 

-Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

09 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz.9,00- blok rachunkowość  (7  godz. lek. ) -Wykładowca:  dr Teresa Cebrowska - biegły rewident.

PROGRAM:

I. BLOK PODATKOWY- Podatek od towarów i usług - 08 grudnia 2022 r. (czwartek) godz.9,00
1) Zmiany obowiązujące od 01.01.2022r.:
a) warunki jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z opcji opodatkowania wybranych usług finansowych,
b) terminale płatnicze a kasy on-line,
2) Faktura ustrukturyzowana – od 01.01.2022r.
a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
b) moment wystawienia i otrzymania faktury,
c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
d) uprawnienia osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
f) faktury korygujące, duplikaty, noty korygujące,
3) Zasady i terminy wystawiania faktur
a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
b) „pusta faktura” i jej skutki,
c) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),
d) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
e) w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,
f) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
g) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, dokumentowanie rabatów pośrednich,
g) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
h) różnica między „anulowaniem” dokumentu a jego korektą do „zera”,
i) wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,
4)  Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
5) JPK w 2022 r.
a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,
d) korekta „in minus” podatku naliczonego,
e) usunięcie ze struktury JPK kodu „MPP”, „SW” i „EE”
f) korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”
6) Prawo do odliczenia VAT:
a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
f) zasada neutralności (wyrok TSUE),
g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
7) Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości:
a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) ulga na złe długi a termin płatności,
e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f) sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
h) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
8) Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b) potrącenie, kompensata a split payment,
c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d) rozliczenia podatnika z agencją celną,
e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 dni)
i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT - warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
9) Transakcje wewnątrzwspólnotowe
a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c) rola informacji podsumowującej,
d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
10) Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
b) eksport pośredni i bezpośredni,
c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK
11) Nieodpłatne świadczenia:
a) darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
b) nieodpłatne świadczenie usług,
c) dokumentacja,
d) bony jednego i różnego przeznaczenia,
12) Dyskusja – pytania słuchaczy

II. BLOK PODATKOWY - Podatki dochodowe - 14 grudnia 2022r. (środa) od 9,00 – do 15,00

1) Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r.

 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
 • ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,
 • planowane zmiany m.in. w zakresie podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, podatku od przerzucanych dochodów, podatku u źródła, podatku od przychodów z budynków, kosztach finansowania dłużnego, CIT-estońskim oraz inne.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.

 • zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
 • zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,
 • zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,
 • ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT,
 • zmiany naprawcze związane z odroczeniem poboru zaliczki PIT na podstawie rozporządzeniem z 7 stycznia 2022r. a następnie przepisów ustawy o PIT,
 • zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,
 • zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),
 • zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,
 • sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
 • zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości.

3) Zmiany w PIT od lipca 2022r. w tym min.:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacja mechanizmu odroczenia zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • hipotetyczny podatek,
 • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników,
 • zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku,
 • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, podatku przez przedsiębiorców
 • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022r.,
 • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
 • inne zmiany.

4) Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania

 • ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą podatkową,
 • zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych rodzajów przychodów.

5) Inne zmiany w podatkach dochodowych

 • zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
 • zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację

6) Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników.

III. BLOK RACHUNKOWOŚĆ -09 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz.9,00

1) Zmiany prawa mające wpływ na sprawozdanie finansowe

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości i kodeksie spółek handlowych
 • Nowe krajowe standardy rachunkowości, zmiany w standardach dotychczasowych oraz Rekomendacje Komitetu standardów Rachunkowości
 • Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z polityka rachunkowości
 • Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym

2) Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • Prawidłowe księgi źródłem danych sprawozdania finansowego
 • Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości
 • Nadrzędne zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Dane porównawcze i porównywalność w sprawozdaniu finansowym

3) Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów

 • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
 • Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi,
 • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
 • Rachunek przepływów pieniężnych – powiazanie z bilansem, księgami, charakter korekt

4) Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych

 • Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
 • Przygotowanie do badanie sprawozdania finansowego
 • Zatwierdzania sprowadzania finansowego i zamykanie ksiąg rachunkowych
 • Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

5) Wybrane zagadnienia szczególnie istotne dla sprawozdania finansowego za rok 2022:

 • Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
 • Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji
 • Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji
 • Sprawozdanie z działalności – identyfikacja ryzyk i reakcji na nie
 • Przychody ze sprzedaży dóbr – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR nr 15

6) Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

7) Wizja przyszłości – projektowane zmiany prawa bilansowego

OPŁATA:

900,00 zł  brutto od osoby

Za odrębną opłatą przyjmujemy zamówienia na zakup publikacji:

Numer specjalny RACHUNKOWOŚCI „Zamknięcie roku 2022”

W  wydaniu naszego przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego szczegółowo omawiamy tematykę:

 • szczegółowo omawia metody i procedury wyceny bilansowej, sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentację w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, w tym także nietypowych bądź występujących sporadycznie,
 • wskazuje, jak postąpić w sytuacjach nieuregulowanych uor – przedstawiając szczegółową argumentację przemawiającą za proponowanym rozwiązaniem,
 • zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej,
 • łączy kwestie księgowe z podatkowymi,
 • sygnalizuje istotne dla księgowych zmiany w przepisach prawa bilansowego i podatkowego.

Polecamy ją:

 • profesjonalistom, głównym księgowym, biegłym rewidentom, doradcom podatkowym – bo zawiera wiele wskazówek odnośnie do spraw trudnych, wątpliwych, niejednoznacznie rozstrzygniętych w prawie, podpowiadając sposób ich rozwiązania,
 • kierownikom jednostek – bo wskazując na ich odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe, ułatwia jednocześnie zrozumienie jego celu, procedur sporządzania i zatwierdzania,
 • młodym adeptom księgowości – bo stanowi nieoceniony podręcznik dobrych praktyk,
 • wszystkim, którzy chcą poznać sprawozdanie finansowe od podszewki – bo książkę można czytać jako całość, a także selektywnie, zdobywając cenną wiedzę z zakresu rachunkowości.

Publikacja stanowi KOMPENDIUM wiedzy nt. sprawozdania finansowego, a nie jedynie omówienie zmian, jakie zaszły w tym roku w stosunku do poprzedniego. 

PUBLIKACJA dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej.

Zamówienie publikacji

Uwaga zmiana ceny publikacji.

Cena - wersja papierowa:

- 190 zł. za 1 szt.

- 170 zł. za 1 szt. dla członków wspierających/zwyczajnych Oddziału w Gorzowie Wlkp.

Uwaga: w przypadku wysyłki podręcznika doliczone zostaną koszty opłaty pocztowej.

Osoby, które kupią papierowe wydanie „Zamknięcia roku 2022" otrzymają dostęp do serwisu: https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie-roku/

W serwisie zamieszczone zostały wszystkie opracowania z wydania papierowego oraz wiele innych materiałów dodatkowych.

Cena - wersja elektroniczna:

- 180 zł. za 1 szt.

- 160 zł. za 1 szt. dla członków wspierających/zwyczajnych Oddziału w Gorzowie Wlkp.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp.
Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Serdecznie zapraszamy!!!

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081