Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
online
Opłata:
900,- zł od osoby

 Edukacja BILANS 2021 Gorzów Wlkp.

przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

 Szkolenie 3 dniowe  „BILANS 2021” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów  i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych

Program  3-dniowego  szkolenia (łącznie 21 godzin zajęć)  obejmować  będzie  zagadnienia:

 • blok  podatkowy,
 • blok rachunkowość.

Zajęcia  odbywać się będą  w dniach:

09 grudnia 2021 r. (czwartek) godz.9,00 - blok podatkowy  - Podatek od towarów i usług VAT

 ( 7 godz. lek. )- Wykładowca:  Dariusz Polakowski - specjalista z zakresu podatku VAT.

16 grudnia 2021 r. (czwartek) godz.9,00  -  blok podatkowy - Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych   (7 godz. lek.) 

-Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

11 stycznia 2022 r. (wtorek) godz.9,00- blok rachunkowość  (7  godz. lek. ) -Wykładowca:  dr Teresa Cebrowska - biegły rewident.

PROGRAM

Blok I: Podatki

Blok podatkowy - Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów   i interpretacji organów podatkowych- 09 grudnia 2021 r. (czwartek) godz.9,00

1.Zasady rozliczania korekty sprzedaży:
a) korekta sprzedaży do końca 2020 r.:
- warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
- terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
b) zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:
- zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
- wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
- terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
c) uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,
d) anulowanie faktury a korekta do „zera”,
e) odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawienie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.

2. JPK w 2021 r. zmiany od 01.07.2021r.
a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,
d) korekta „in minus” podatku naliczonego,
e) likwidacja kodu „MPP”,
f) sprzedaż wysyłkowa, usługi elektroniczne,
g) podmioty powiązane.

3. Prawo do odliczenia VAT:
a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki,
f) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),
g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

4.Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:
a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) ulga na złe długi a termin płatności,
e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
h) regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

5.Kasy rejestrujące:
a) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
b) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

6.Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b) potrącenie, kompensata a split payment,
c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d) rozliczenia podatnika z agencją celną,
e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni),
i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT - warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania.

7.Transakcje wewnątrzwspólnotowe
a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c) rola informacji podsumowującej,
d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego.

8.Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
b) eksport pośredni i bezpośredni,
c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK.

9.Projektowane zmiany na rok 2022:
a) faktury ustrukturyzowane,
b) uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,
c) zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,
d) zmiana terminu wystawienia faktury,
e) „Nowy Ład”.

Blok podatkowy- Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych - 16 grudnia 2021 r. (czwartek) godz.9,00

1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów.
2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych.
4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
5. Problematyka spółki nieruchomościowej.
6. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
8. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
9. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
11. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych).
12. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
13. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
14. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe.
15. Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe.
16. Danina solidarnościowa w 2021r.
17. Planowane zmiany w CIT i PIT w ramach tzw. „Polskiego Ładu”.
18. Pytania uczestników.

Blok II: Rachunkowość- 11 stycznia 2022 r. (wtorek) godz.9,00

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
   1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym
   1.2. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w                        sprawozdaniu finansowym
   1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach
  1.4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
  1.5. Wizja przyszłości – projektowane zmiany.
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych
  2.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
  2.2. Inwentaryzacja
  2.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów
  3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
  3.2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii                  sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi,
  3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
  3.4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt         działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej,         powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
  3.5. Zestawienie zmian w kapitale zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian
  3.6. Sprawozdanie z działalności
4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie                  finansowe
  4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
  4.2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
  4.3. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe
  4.4. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe, kierownika jednostki i organu                                          zatwierdzającego
5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2021:
  5.1. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności -– ujawnienia
  5.2. Szacunki księgowe i ich ujawnienia
  5.3. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
  5.4. Zamknięcie roku w spółkach komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami CIT w 2021 roku.

Cena 3-dniowego szkolenia od 1 osoby wynosi 900,- zł plus koszt publikacji wg zamówienia.

Istnieje możliwość  zamówienia dodatkowo  publikacji:

1. Numer specjalny RACHUNKOWOŚCI „Zamknięcie roku 2021”

W 27 wydaniu naszego przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego szczegółowo omawiamy tematykę:

 • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad jego podpisywania i przekazywania),
 • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,
 • ustalania podatku odroczonego,
 • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Zdzisław Fedak, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Netter, Agata Paul, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak.

Rok wydania: 2021, liczba stron: 742

Cena:

 • 180 zł. za 1 szt.

2. Podatki 2021 - najważniejsze zmiany CIT, PIT, VAT, akcyza, Ordynacja podatkowa

Książka zawiera omówienie najważniejszych nowości w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, akcyza, Ordynacja podatkowa), które weszły w życie w 2021 r., m.in. w zakresie:

 • opodatkowania CIT spółek komandytowych,
 • wprowadzenia ryczałtu od spółek kapitałowych,
 • utworzenia funduszu inwestycyjnego w spółce kapitałowej,
 • odliczania straty przez podatników CIT,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • JPK_VAT,
 • pakietu VAT e-commerce

 • pakietów SLIM VAT i SLIM VAT 2,

 • procedury TAX FREE,

 • przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,

 • wiążących informacji akcyzowych,

 • akcyzy na samochody.

Ponadto w książce przedstawiono zmiany dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej oraz „podatku cukrowego” i od „małpek”.

Autorzy wskazują na praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych regulacji, podają przykłady, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych i objaśnienia Ministra Finansów.

Autorzy: Łukasz Chłond, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Ryszard Kubacki, Anna Koleśnik, Tomasz Krywan, Anna Mełgieś, Michał Nielepkowicz, Mikołaj Przywara, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak.

Rok wydania: 2021, liczba stron: 330

Cena:

 • 115 zł. za 1 szt.

Uwaga: w przypadku wysyłki podręczników doliczone zostaną koszty opłaty pocztowej.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp.
Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Serdecznie zapraszamy!!!

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081