Szczegóły szkolenia

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.)

III stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (kod zawodu 121101)

Planowany termin rozpoczęcia: 06 kwietnia 2019r. (sobota) godz. 8,15

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004 roku  Dz .U. Nr 265,poz 2644  ze zm. ( kod zawodu 121101).

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

1. posiadające  wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umiejętności  z zakresu  kursu dla kandydatów na samodzielnego księgowego potwierdzone:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie  Księgowych z zakresu7 II stopnia  lub
- certyfikatem księgowym uprawniającym do  usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
- tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności  rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową  Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający  wymogi(akredytacja Stowarzyszenia) lub
- tytułem magistra lub dyplomem licencjata  i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia.
2. prezentujące wysokie  wartości etyczne,
3. zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania  zawodu księgowego.

RAMOWY  PROGRAM  KURSU:
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.9 Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami

Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1  Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Rachunek przepływów pieniężnych
8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4 Sprawozdanie z działalności
8.5 Konsolidacja sprawozdań finansowych
8.6 Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1  Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.2  Podatek od towarów i usług - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.3  Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
9.4  Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

Moduł X - Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
10.1.  Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
10.2  Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
10.3  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:
W czasie trwania kursu słuchacze  będą poddawani częściowym  sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych. Formą zaliczenia kursu jest udział w 70 % zajęć dydaktycznych , zaliczenie prac kontrolnych i egzaminu pisemnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych  w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Absolwenci otrzymują zaświadczenie   o ukończeniu   kursu wg  wzoru MEN.  Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym  stanowić będzie podstawę do otrzymania certyfikatu o zaliczeniu  trzeciego  stopnia  na ścieżce  edukacyjnej certyfikacji zawodu  księgowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy  - kod zawodu  121101.

KOSZT UCZESTNICTWA                                 
Odpłatność  za  uczestnictwo  w kursie wynosi 4.080,- zł., dla członków SKwP odpłatność  wynosi 3. 980,-zł

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania:
- I rata   -  1.680,( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata  -  800, ( kolejne raty w terminie uzgodniony z organizatorem kursu)

- III rata -  800,- 

- IV rata -  800,- 

 

 

Informujemy że zajęcia odbywać się będą  w soboty + 1 niedziela w m-cu w godzinach   8,15 - 15,00 

Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Cena
4080.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.