Szczegóły szkolenia

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.)

III stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego (kod zawodu 121101)

Planowany termin rozpoczęcia: 02 kwietnia 2019r. (wtorek) godz. 8,15

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 121101).

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
 a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)
 lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości
 lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
 lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
 lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
 c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 d) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program nauczania
Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.9 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami

Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1 Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Rachunek przepływów pieniężnych
8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4 Sprawozdanie z działalności
8.5 Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych
8.6 Elementy analizy finansowej

Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.2 Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.3 Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych 
9.4 Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
10.2 Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Sposób i forma zaliczenia
 Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
 Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017, poz. 1632).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

 

KOSZT UCZESTNICTWA                                 
Odpłatność  za  uczestnictwo  w kursie wynosi 3.980,- zł., dla członków SKwP odpłatność  wynosi 3. 880,-zł

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania):
- I rata   -  1.580,( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata  -  800, ( kolejne raty w terminie uzgodniony z organizatorem kursu)

- III rata -  800,- 

- IV rata -  800,- 

Informujemy, że zajęcia odbywać się będą  w dni robocze  w godzinach   8,15 - 15,00 

Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Cena
3980.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.