Szczegóły szkolenia

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.) - dni robocze

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301

Planowany termin rozpoczęcia:  27 lutego 2019r. (środa) godz. 8,15

                                          zmiana  terminu  27 marca 2019r ( środa) godz. 8,15 - TRWA NABÓR

Zajęcia kursu  odbywać się będą w dni robocze ( jeden dzień w tygodniu)  w godz. 8,15- 15,00

Cel:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 331301).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
 a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:
Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Księgi rachunkowe
1.7 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9 Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
1.11 Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce
2.2 VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
2.3 Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017. poz. 1632).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Koszt uczestnictwa                                 
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.640,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania ( po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:

- I rata -840,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu) 

- II rata - 800,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu)

Zajęcia kursu  odbywać się będą w dni robocze ( jeden dzień w tygodniu)  w godz. 8,15- 15,00

 

Cena
1640.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.