Szczegóły szkolenia

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.) - dni robocze

Planowany termin rozpoczęcia:  27 lutego 2019r. (środa) godz. 8,15

Zajęcia kursu  w dni robocze (jeden dzień w tygodniu)  w godz. 8,15- 15,00

I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego kod zawodu 331301(82 godzin zajęć)

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Plan nauczania:
Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

1.1  Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
1.2  Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3  Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4  Operacje gospodarcze
1.5  Dowody księgowe
1.6  Księgi rachunkowe
1.7  Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8   Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9  Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10  Uproszczone sprawozdanie finansowe
1.11  Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku 
        zysków i strat)
1.12  Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13  Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1.     System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.2     VAT - ogólne zasady podatku
2.3     Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4     Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
2.5     Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
2.6     Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Organizacja procesu dydaktycznego                                                                                     
Proces kształcenia oparty jest o : zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, materiały szkoleniowe , podręczniki, naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.  Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg  wzoru MEN. Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym  stanowić będzie podstawę do otrzymania certyfikatu o zaliczeniu  pierwszego stopnia  na ścieżce  edukacyjnej certyfikacji zawodu  księgowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu  księgowy  - kod zawodu 331301

Koszt uczestnictwa                                 
Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie wynosi 1.640,- zł. (przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania ( po złożeniu podania) należności za kurs w dwóch ratach:

- I rata -840,- zł. ( przed rozpoczęciem kursu) 

- II rata - 800,-zł. ( w terminie uzgodnionym z organizatorem kursu)

Zajęcia kursu  odbywać się będą w dni robocze  w godz. 8,15- 15,00

 

 

Cena
1640.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.