Szczegóły szkolenia

Zatrudnienie cudzoziemców - nowe przepisy od 01 stycznia 2019 r.

Planowany termin szkolenia : 05 marca 2019r. ( wtorek) w  godz. 9,30- 15,00

Wykładowca: Przemysław Ciszek  - radca prawny, współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności optymalizacji czasu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Prowadzi doradztwo, szkolenia i warsztaty dla firm stosujących skomplikowane rozwiązania z zakresu prawa pracy w tym czasu pracy.

PROGRAM:
1. NOWE PRZEPISY od 1 stycznia 2019 – Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę
a. Zawody pożądane dla gospodarki – szybka ścieżka
b. Uzyskiwanie zezwoleń bez opinii starosty
2. Projekt ustawy o rynku pracy – ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

a. NOWOŚĆ Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
b. NOWOŚĆ Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
c. NOWOŚĆ Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
d. NOWOŚĆ Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
e. NOWOŚĆ Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
f. Nowy układ przepisów
3. NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt rozporządzenia MRPiPS
4. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

a. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
b. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
c. Nowe opłaty
d. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
a. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
b. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
c. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
d. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
e. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
6. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
7. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
a. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
b. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
8. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
a. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
b. Posiadacze Karty Polaka
c. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
d. Studenci studiujący w Polsce
9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
10. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
11. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
12. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

a. ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
b. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
c. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
d. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
13. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
14. Omówienie formularzy urzędowych
15. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe,
•przerwy kawowe,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,

Cena
450.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.