Szczegóły szkolenia

Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych w 2019 roku.

Zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowi±zków podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 2018r.

Planowany termin szkolenia - 09 kwietnia 2019r. (wtorek) godz. 9,30

Wykładowca -  Aleksander Gniłka- doradca podatkowy specjalizuj±cy się w podatkach dochodowych

PROGRAM:
1) Zmiany w zakresie wysoko¶ci odpisu na ZF¦S, limitu pracowników maj±cych wpływ na tworzenie ZF¦S od pocz±tku 2018r.
2) Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 20198r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalno¶ci socjalnej od 2018r.
3) Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotycz±cego imprez integracyjnych na opodatkowania ¶wiadczeń z ZF¦S oraz podleganie tych ¶wiadczeń ubezpieczeniom społecznym.
3) Ogólny zarys działalno¶ci socjalnej pracodawcy.
4) Osoby uprawnione do ¶wiadczeń z Funduszu.
5) Kryteria przyznawania ¶wiadczeń z Funduszu.
6) Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze ¶rodków ZF¦S.
7) ¦wiadczenia ¶wi±teczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
8) Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZF¦S.
9) Zasady wypłacania ¶wiadczenia urlopowego
10) Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja ¶wiadczenia urlopowego.
11) Wysoko¶ć odpisu na ZF¦S a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZF¦S w wysoko¶ci wyższej niż odpis podstawowy.
12) ¦wiadczenia rzeczowe sfinansowane z ZF¦S.
13)"Wczasy pod grusz±" dla emeryta.
14) Zapomoga z ZF¦S.
15) Bony towarowe dla emerytów.
16) Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
17) ¦rodki wycofane z ZF¦S - odpisy nie mog± być kosztem podatkowym.
18) Korzystanie z ZF¦S przez emerytów i rencistów zakładu. 
19) Zwolnienie z "oskładkowania" ¶wiadczeń z Funduszu.
20) Warunki i skutki finansowania z ZF¦S bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZF¦S. 
21) Problem finansowania z ZF¦¦S tzw. zakładowych imprez okoliczno¶ciowych i integracyjnych. 
22) Przychody podatkowe zwi±zane z działaniem funduszu: opłaty, darowizny i zapisy, odsetki od ¶rodków funduszu, oprocentowanie pożyczek, wierzytelno¶ci likwidowanych ZF¦S, przychody ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji ¶rodków trwałych b±dĽ zakładowych domów i lokali mieszkalnych.
23) Wydatki zwi±zane z funduszem a koszty podatkowe: odpisy i zwiększenia na fundusz a koszt podatkowy, ¶wiadczenia urlopowe, wydatki zwi±zane z utrzymywaniem zakładowych obiektów socjalnych, pozostałe wydatki zwi±zane z obsług± funduszu.
24) Działalno¶ć socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: ¶wiadczenia na rzecz pracowników a możliwo¶ć odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy ¶wiadczeniach z ZF¦S, kasa rejestruj±ca a ¶wiadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
25) Sankcje dla pracodawców naruszaj±cych regulacje ustawy.
26) ZF¦S w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach s±dowych i innych.
27) Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników zwi±zane z ZF¦S.

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami autorskimi od  1 osoby wynosi  400,- zł brutto.

        

Cena
400.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub poczt± elektroniczn± jako zał±cznik formularza.