Szczegóły szkolenia

Kurs: Środki trwałe w 2019 roku w podatkach dochodowych

Planowany termin szkolenia : 26 marca 2019r. ( wtorek) godz. 9,30

Wykładowca: Michał Sokołowski- doradca podatkowy 

Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób prowadzących lub nadzorujących rozliczenia firm z tytułu podatku CIT i PIT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania wydatków związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019r. Uczestnik szkolenia nabędzie przede wszystkim kompleksową wiedzę na temat regulacji definiujących, kiedy dany wydatek jest wydatkiem na zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz jak w takim przypadku należy rozliczyć go na gruncie podatku dochodowego. Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z optymalizacją rozliczeń związanych ze środkami trwałymi w podatkach dochodowych.

PROGRAM:
1. Definicja środków trwałych (ŚT)
i. ŚT w Ustawie o rachunkowości
ii. ŚT w Ustawie CIT i Ustawie PIT
iii. Warunki zaliczenia do ŚT – moment rozpoznania jako ŚT
i. Kompletność ŚT
ii. Zdatność do użytku ŚT
iv. Inwestycje w obce środki trwałe
2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
i. WNiP w Ustawie o rachunkowości
ii. WNiP w Ustawie CIT
iii. Kluczowe warunki zaliczenia do WNiP – moment rozpoznania jako WNiP
iv. Wartość firmy jako WNiP
i. W jakich przypadkach powstaje dodatnia wartość firmy?
ii. W jakich przypadkach powstaje ujemna wartość firmy?
3. Zasady ujęcia ŚT i WNiP w ewidencjach podatkowych
i. Dokumenty źródłowe
ii. Dokumentacja księgowa i podatkowa tworząca ewidencję ŚT i WNiP
4. Wycena ŚT i WNiP – wartość początkowa
i. Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości początkowej dla rozliczeń na gruncie CIT i PIT
ii. Wartość początkowa w przypadku odpłatnego nabycia
iii. Wartość początkowa w przypadku częściowo odpłatnego nabycia
iv. Wartość początkowa w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
v. Poszczególne rodzaje kosztów związane z nabyciem lub wytworzeniem ŚT lub WNiP:
i. Bezpośredni związek kosztu z nabyciem/wytworzeniem ŚT lub WNiP
ii. Wydatki na zewnętrznych usługodawców
iii. Ubytki/straty podczas wytwarzania składnika majątku
iv. Narzędzia i inne wyposażenie wykorzystane przy nabyciu/wytworzeniu – nabycie maszyny w celu wybudowania ŚT
v. Wydatki związane z próbnym używaniem przed przyjęciem do użytkowania
vi. Odsetki i różnice kursowe a cena nabycia/koszt wytworzenia ŚT lub WNiP
vii. Wydatki na remont ŚT przed oddaniem do użytkowania
viii. Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych a wartość początkowa
vi. Wartość początkowa w przypadku nabycia w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób
vii. Wartość początkowa w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (z agio lub bez)
viii. Wartość początkowa w przypadku przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową
ix. Wartość początkowa w przypadku likwidacji osoby prawnej
x. Wartość początkowa w przypadku nabycia w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego
xi. Wartość początkowa wartości firmy
xii. Wartość początkowa w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
xiii. Wartość początkowa a odłączenie części składowej od środka trwałego
5. Amortyzacja ŚT i WNiP
i. Istota amortyzacji
ii. ŚT i WNiP niepodlegające amortyzacji
iii. Dozwolone formy amortyzacji
i. Metoda liniowa
ii. Metoda degresywna
iii. Amortyzacja polegająca na połączeniu metody liniowej i degresywnej
iv. Zastrzeżenie prawa własności a moment rozpoczęcia amortyzacji
v. Szczególne zasady amortyzacji dla składników majątku o niskiej wartości początkowej
vi. Amortyzacja jednorazowa
vii. Szczególne regulacje w zakresie amortyzacji dla małych podatników
viii. Podstawowe zasady związane z optymalizacją opodatkowania w zakresie wyboru formy amortyzacji
ix. Moment, od którego należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
x. Czy możliwa jest zmiana wybranej metody amortyzacji?
xi. Stawki amortyzacji księgowej i podatkowej
xii. Przypadki, w których możliwe jest podwyższenie stawki amortyzacji
xiii. Czy możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji do 0%? Przypadki, w których płyną korzyści z takiego rozwiązania
xiv. Czy całość przypadającego na dany rok odpisu amortyzacyjnego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już na początku roku?
xv. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla ulepszonych lub używanych ŚT
xvi. Amortyzacja ŚT i WNiP sfinansowanych dotacją
xvii. Odpisy amortyzacyjne, których nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów
xviii. Odpisy amortyzacyjne od ŚT lub WNiP otrzymanych nieodpłatnie – czy stanowią koszt uzyskania przychodów?
xix. Zmiany od 2019 r. w zakresie amortyzacji samochodów osobowych
6. Remonty i modernizacje ŚT
i. Różnice w rozliczeniu wydatków na remont i modernizację ŚT
ii. Uznanie wydatku za remont lub modernizację a optymalizacja opodatkowania/realizacja zamierzonych celów finansowych
iii. Przykłady wydatków spełniających definicję remontu
iv. Przykłady wydatków spełniających definicję modernizacji
7. Leasing a rozpoznanie przedmiotu leasingu jako ŚT lub WNiP
i. Rodzaje umów leasingowych w prawie podatkowym – leasing operacyjny i leasing finansowy
ii. Warunki uznania za umowę leasingu operacyjnego
iii. Warunki uznania za umowę leasingu finansowego
iv. Specjalne wymogi przy leasingu zwrotnym
v. Opłata wstępna w leasingu a koszt uzyskania przychodów
8. Sprzedaż lub likwidacja ŚT lub WNiP
i. Rozliczenie sprzedaży ŚT lub WNiP na gruncie podatków dochodowych
ii. Wymontowanie części składowej ŚT lub WNiP i jej sprzedaż
iii. Rozliczenie sprzedaży ŚT lub WNiP na gruncie podatku od towarów i usług
iv. Rozliczenie likwidacji ŚT lub WNiP na gruncie podatków dochodowych
v. Dokumentacja w przypadku sprzedaży lub likwidacji ŚT lub WNiP

Cena
380.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.