Szczegóły szkolenia

Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2018r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

Termin szkolenia: Uruchomienie po zebraniu grupy

Wykładowca: - doradca podatkowy

Program szkolenia:
1. Prawne regulacje podróży służbowych
  - Przepisy prawa powszechnie obowiązującego
  - Regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę.
2. Definicja podróży służbowej.
3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
  - miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
   -miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
  - podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej
8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
  - diety
  - koszty przejazdu i zakwaterowania
  - inne uzasadnione koszty i wydatki związane z podróżą służbową
  - należności w przypadku odbywania podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika
10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
11. Rozliczanie podróży służbowych
   - zaliczki na poczet podróży służbowych
   - termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
   - rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.
12.Podróże służbowe osób nie będących pracownikami
   - Podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
   - Podróże służbowe członków organów spółek
   - Podróże służbowe osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.
13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym
    - Należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
    - Należności z tytułu podróży służbowych jako przychód zwolniony od podatku
    - diety
       - koszty przejazdów i zakwaterowania
    - należności z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego dla potrzeb pracodawcy
    - należności z tytułu jazd lokalnych 
   - Należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy (w tym obiady z kontrahentami, spotkania integracyjne, ot wydatków  powyżej limitów)
  - Inne należności związane z podróżami służbowymi a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
     - szkolenie pracowników
     - dodatkowe ubezpieczenie w trakcie podróży służbowych
     - zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne
     - świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów spółek (zarządu, rad nadzorczych)
14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa
    -  Podróż służbowa własnym samochodem pracownika – rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania
    -  Podróż służbowa samochodem służbowym - rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania
    -  Wykorzystywanie prywatnych i służbowych samochodów dla potrzeb podróży służbowych – aspekty podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika
    -  Ewidencja przebiegu pojazdu
    -  Wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownika.
16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
17. Podatek u źródła a podróże służbowe – zmiana dotycząca podatku u źródła od biletów lotniczych od 12 sierpnia 2017r.
18. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
19. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
20. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
22. Podróż służbowa a oddelegowanie.
23. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
24. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
25. Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych.
26. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami autorskimi od  1 osoby wynosi  350,- zł

Cena
350.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.