Szczegóły szkolenia

Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców w 2019 roku

Termin szkolenia:  05 kwietnia 2019r. (piątek) godz. 9,30

Wykładowca - sędzia , specjalista z zakresu prawa pracy

1.Świadczenie pracy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (podobieństwa i różnice).
2.Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.
3.Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia oraz ewidencjonowania godzin pracy osób fizycznych świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego, w szczególności:
- podmioty objęte regulacją
- obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin
4.Zawarcie umowy o pracę:
obowiązek zawarcia pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy treść i forma umowy o pracę,
rodzaje umów o pracę.
5.Umowy o pracę na czas określony:
 maksymalna ilość i maksymalny czas trwania umów o pracę na czas określony zawieranych z jednym pracodawcą,
 treść umowy o pracę na czas określony,
 okresy wypowiedzenia umow o pracę na czas określony, w tym również umów na tzw. „zastępstwo”,
 obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy w związku z zawieraniem umów o pracę na czas określony,
 wyjątki od limitowania umów na czas określony.
6.Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
7.Wybrane zagadnienia z zakresu wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę:
 treść i forma wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,
 tryb rozwiązywania umowy o pracę,
 wydłużenie do 21 dni terminów na odwołanie się pracownika od decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 wybrane  orzecznictwo sądów w zakresie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia. 
8. Ochrona trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym w związku z obniżeniem wieku emerytalnego ,
9.Nowe zasady wydawania świadectw pracy:
- wydawanie świadectw pracy po kolejnych umowach okresowych (w ciągu 7 dni tylko na żądanie pracownika)
- prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy
- zasady wydawania duplikatów i odpisów
- uprawnienia dodatkowe (np. związane z rodzicielstwem) które należy wskazać w świadectwie pracy
- urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku  trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami.
10.Dokumentacja pracownicza , w tym  nowe kodeksowe regulacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników.
11.Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
12.  Czas pracy  –  wybrane zagadnienia:
 pojęcie wykonywania pracy i pozostawania w dyspozycji pracodawcy,
 normy i wymiar czasu pracy,
 gwarantowane okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 praca w tzw. „wolne soboty”,
 „odpracowywanie wyjść prywatnych”, a praca w godzinach nadliczbowych,
 podróż służbowa
12.Zakaz handlu w niedziele – zasady i wyjątki, projektowane zmiany
13.Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy
14.Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego nr 81

 

 

Cena
350.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.