Szczegóły szkolenia

Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców

Termin szkolenia:  30 stycznia 2019r. (środa) godz. 9,30

Wykładowca - sędzia , specjalista z zakresu prawa pracy

1. Świadczenie pracy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (podobieństwa i różnice).
2. Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.
3. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia oraz ewidencjonowania godzin pracy osób fizycznych świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego, w szczególności:
− podmioty objęte regulacją
− obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin
4. Zawarcie umowy o pracę:
− obowiązek zawarcia pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy treść i forma umowy o pracę,
− rodzaje umów o pracę.
5. Umowy o pracę na czas określony:
− maksymalna ilość i maksymalny czas trwania umów o pracę na czas określony zawieranych z jednym pracodawcą,
− treść umowy o pracę na czas określony,
− okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, w tym również umów na tzw. „zastępstwo”,
− obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy w związku z zawieraniem umów o pracę na czas określony,
− wyjątki od limitowania umów na czas określony.
6. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
7. Wybrane zagadnienia z zakresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę:
− treść i forma wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,
− tryb rozwiązywania umowy o pracę,
− wydłużenie do 21 dni terminów na odwołanie się pracownika od decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,
− wybrane orzecznictwo sądów w zakresie rozwiązania umowy o pracę bezwypowiedzenia.
8. Ochrona trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym
9. Nowe zasady wydawania świadectw pracy:
- wydawanie świadectw pracy po kolejnych umowach okresowych (wciągu 7 dni tylko na żądanie pracownika)
- prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy
- zasady wydawania duplikatów i odpisów
- uprawnienia dodatkowe (np. związane z rodzicielstwem) które należy wskazać w świadectwie pracy
- urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę .
10. Dokumentacja pracownicza , nowe kodeksowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.

Wejście w życie nowych przepisów 1. stycznia 2019 roku:
- forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych,
- okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
11. Czas pracy – wybrane zagadnienia:
− pojęcie wykonywania pracy i pozostawania w dyspozycji pracodawcy,
− normy i wymiar czasu pracy,
− gwarantowane okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
− praca w tzw. „wolne soboty”,
− „odpracowywanie wyjść prywatnych”, a praca w godzinach nadliczbowych,
− podróż służbowa a czas pracy,
− definicja podróży służbowej, delegacja a delegowanie pracownika.
12. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele:
− zakres stosowania ustawy,
− zasady ograniczenia handlu w niedziele,
− skutki naruszenia ustawy.
13. Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy
14. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego nr 81

Koszt udziału w szkoleniu od 1 osoby wynosi   330,- zł.  

 

Cena
330.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.