Szczegóły szkolenia

Kurs: Podatek VAT od A do Z ( 30 godz. lek. - 4 spotkania)

   30 godzin- 4 spotkania

Termin  realizacji kursu:  03 , 04 , 11, 12  kwietnia 2019 r. godz. 8,15

Charakterystyka kursu:

Kurs  "Podatek VAT od A do Z" jest szkoleniem prowadzonym  w formie warsztatów , co pozwala słuchaczom połączyć teorię z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT, jest kompleksowym kursem na temat konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług.  Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą  od podstaw poznać podatek VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować , ugruntować i zaktualizować swoja wiedzę w podatku VAT .
Wykładowcy:
Kurs prowadzi specjalista z zakresu podatku VAT , pracownik aparatu skarbowego, wieloletni wykładowca  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do efektywnej realizacji procesu kształcenia. Zagadnienia kursowe omawiane są w sposób praktyczny przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

Program kursu:

 1.   Zakres przedmiotowy - czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
- dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste)),
- eksport towarów, import towarów,
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- import uslug, zakup towarów i uslug (w tym uslug budowlanych) dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca
2. Zwolnienie podmiotowe oraz czynności wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT
3.  Obowiązek podatkowy
- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
- świadczenia o charakterze ciągłym,
- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
- „refakturowanie" świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
- obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
- obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek
4.  Miejsce świadczenia
- miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
- miejsce świadczenia usług,
- miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
5.  Podstawa opodatkowania
- zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
- podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
- świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
- elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
- przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
6. Stawki podatku VAT
- rodzaje stawek podatkowych,
- zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
- zwolnienia przedmiotowe,
7.   Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT
- faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
- zasady i terminy wystawiania faktur,
- faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
- terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
- paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
- refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
8.Odliczanie i zwrot podatku
- źródło podatku naliczonego,
- terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP,
- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika),
- rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),
- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
9. Zagadnienia wybrane
- samochód a VAT,
- ulga na złe długi,
- zasady dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
- terminy i zasady składania deklaracji dla celów VAT (druki VAT-7, VAT-8, VAT-UE, VAT-27)
- rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
- rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
- zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT,
10. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych łącznie z przeniesieniem danych z przykładu do ewidencji VAT oraz sporządzeniem deklaracji.

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

1.Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.
2.Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.
3.Naukę własną słuchacza.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecności  na 80 % godzin lekcyjnych (obecność na 3 z 4 spotkań) potwierdzona podpisem na imiennych listach. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie ze wzorem  zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186)

 Z a p r a s z a m y

 

Cena
1590.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.