Szczegóły szkolenia

Kurs: Opodatkowanie VAT w towarowym obrocie międzynarodowym

Planowany termin szkolenia: 15 listopada 2018r. ( czwartek) godz. 9,00 

Wykładowca: – partner w poznańskim biurze PBC, doradca podatkowy Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doradca w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też prelegentem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej.

Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT.
Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania podatku VAT w towarowych transakcjach międzynarodowych. Szkolenie obejmuje przedstawienie zarówno zasad rozliczeń w transakcjach towarowych wewnątrzunijnych, ale i również transakcjach związanych z zakupem/sprzedażą towarów spoza UE.

1. Wprowadzenie – zagadnienia ogólne związane z dostawą towarów w kontekście międzynarodowym
i. Definicja dostawy towarów
ii. Podstawa opodatkowania
iii. Dostawy realizowane w sposób ciągły
iv. Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów
a. Podstawowe zasady
b. Dostawa towarów wraz z montażem
v. Sprzedaż wysyłkowa
a. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
b. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
c. Optymalizacja w podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
i. Definicja
ii. Przemieszczenia towarów do krajów UE stanowiące WDT
iii. Przemieszczenia towarów do krajów UE niestanowiące WDT
iv. WDT przy przemieszczeniu materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy za granicą
v. Obowiązek podatkowy
vi. Warunki opodatkowania stawką 0%
vii. Dokumentacja WDT
a. Czy posiadanie jedynie dokumentu CMR uprawnia do zastosowania stawki 0%?
b. Czy posiadanie jedynie dokumentu WZ podpisanego przez nabywcę uprawnia do zastosowania stawki 0%?
c. Dokumentacja przy przemieszczeniu towarów stanowiącym WDT
viii. Rozliczenie WDT w przypadku opóźnionego otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%
ix. Czy brak aktywnego numeru VAT-UE kontrahenta przesądza o zastosowaniu stawki 23%?
x. Opodatkowanie zaliczki otrzymanej od kontrahenta przed jego rejestracją na VAT-UE
xi. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta z UE
xii. Rozliczanie reklamacji zgłaszanych przez zagranicznych kontrahentów
xiii. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi z innych krajów UE
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
i. Definicja
ii. Przemieszczenia towarów do Polski
iii. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego
iv. Obowiązek podatkowy
v. Podstawa opodatkowania
vi. Przeliczanie na PLN faktur od zagranicznych kontrahentów wystawionych w walutach obcych
vii. Dokumentacja WNT
viii. Procedura uproszczona dla magazynów konsygnacyjnych
ix. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi
x. Rozliczenie VAT towarów otrzymanych nieodpłatnie z zagranicy
xi. Rozliczenie VAT faktur pro forma otrzymanych od zagranicznych kontrahentów
xii. Rozliczenie VAT nabycia w Polsce towarów od podmiotów zagranicznych
xiii. Rozliczenie VAT niedoboru wewnątrzwspólnotowo nabytych towarów
xiv. WNT w przypadku nabycia paliw
xv. Odliczenie VAT przy WNT
4. Eksport towarów
i. Definicja
ii. Obowiązek podatkowy
iii. Warunki opodatkowania stawką 0%
iv. Konsekwencje opóźnienia w otrzymaniu dokumentacji uprawniającej do stosowania stawki VAT 0%
v. Eksport towarów przemieszczanych w pierwszym etapie dostawy do innego Państwa Członkowskiego UE
vi. Dokumentacja eksportu towarów
vii. Eksport bezpośredni i eksport pośredni
viii. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta spoza UE
ix. Korekta cen w ramach rozliczeń z zagranicznymi podmiotami powiązanymi spoza UE
x. Wymiana towarów, zwroty towarów i reklamacje w eksporcie towarów
5. Import
i. Definicja
ii. Obowiązek podatkowy
iii. Zaliczka w imporcie towarów
iv. Podstawa opodatkowania
v. Usługi poboczne (transport, opakowanie, ubezpieczenie, prowizja) do importu towarów a podstawa opodatkowania w imporcie towarów
vi. Import towarów a objęcie procedurami szczególnymi (procedura uszlachetniania biernego, procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych)
vii. Procedura uproszczona w imporcie towarów – warunki stosowania
viii. Dokumentacja importu towarów
ix. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi
x. Rozliczanie faktur korygujących w imporcie towarów
xi. Rozliczenie powrotnego przywozu towarów na gruncie VAT
xii. Rozliczenie w VAT niedoboru importowanych towarów
xiii. Zasada odliczenia VAT w imporcie towarów
6. Transakcje łańcuchowe
i. Definicja transakcji łańcuchowych
ii. Określenie miejsca świadczenia dla dostaw dokonanych w ramach transakcji łańcuchowych
iii. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw ruchomych
iv. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw nieruchomych
v. Wpływ incoterms na rozliczenie VAT transakcji łańcuchowych
vi. Transakcje łańcuchowe przy obrocie towarowym z krajami spoza UE
vii. Dokumentacja przy transakcjach łańcuchowych
viii. Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
ix. Warunki stosowania uproszczenia dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
x. Fakturowanie przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
xi. Sposób deklarowania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE
a. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego pierwszym w łańcuchu
b. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego drugim w łańcuchu
c. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego trzecim w łańcuchu
xii. Przykłady transakcji łańcuchowych oraz wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych

 

Cena
380.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.