Szczegóły szkolenia

Kurs: Moje pierwsze sprawozdanie finansowe

Planowany termin kurs: 05 grudnia 2018r.  ( środa) godz.  9,30- TRWA NABÓR

Wykładowca: - biegły rewident 

Moje pierwsze sprawozdanie finansowe
1.Cele i znaczenie sprawozdania finansowego
Sporządzenie sprawozdania finansowego stanowi obowiązek ustalony ustawą o rachunkowości. Jednak poza samym przestrzeganiem prawa – czy sprawozdanie finansowe jest potrzebne? Komu i w jakich sytuacjach? Jakich informacji dostarcza? A jakich informacji w sprawozdaniu nie znajdziemy? Omówione zostaną również nadrzędne zasady rachunkowości, zapewniające użyteczność sprawozdań finansowych.
2.Elementy składowe sprawozdania finansowego
Omówione zostaną w sposób ogólny elementy składowe, tworzące sprawozdanie finansowe (w tym informacja dodatkowa), jak również inne informacje wymagane ustawą (sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej itp.).
3.Omówienie podstawowych zasad prezentacji poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz ich powiązań z księgami rachunkowymi.
•Rachunek zysków i strat – warianty sprawozdawcze i związane z nimi układy kont kosztowych (układ rodzajowy i kalkulacyjny), zmiana stanu produktów, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa,
•Bilans – podstawowe pozycje i zasady ich wyceny na dzień bilansowy (art.28 uor)
4.Wynik bilansowy a wynik podatkowy
Ustalenie wyniku brutto wynika bezpośrednio z ewidencji księgowej, natomiast dla obliczenia prawidłowego obciążenia z tytułu podatku dochodowego niezbędne są dodatkowe ewidencje lub odpowiednia analityka w księgach rachunkowych i w tym zakresie wprowadzane mogą być różne rozwiązania.
5.Przykładowe zamknięcie ksiąg i sporządzenie bilansu.
Na podstawie przygotowanego zestawienia obrotów i sald uczestnicy będą sporządzać rachunek zysków i strat oraz bilans (kalkulatory!)
6.Terminy sprawozdawczości
Omówiony zostanie harmonogram prac związanych z zakończeniem roku sprawozdawczego, z uwzględnieniem terminów inwentaryzacji, badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
7.Wybrane zagadnienia dyskusyjne

 

Cena
370.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.