Szczegóły szkolenia

Kurs: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA -najnowsze zmiany od 01 stycznia 2019 roku

Planowany termin szkolenia: 07 marca 2019r. (czwartek) godz. 9,30 - 14,45

NOWY TERMIN SZKOLENIA: 04 marca 2019r. ( poniedziałek) godz. 9,30 - TRWA NABÓR 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych),
3. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
4. Zasady ochrony danych osobowych pracowników według RODO
5. Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny:
   - teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019 r.
6. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników – jakie są wymagane.
7. Dokumenty tworzone w trakcie  zatrudnienia pracownika:
   - umowa o pracę - zasady określania miejsca wykonywania pracy,  informacje o warunkach zatrudnienia (art.    29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów i przepisami  BHP, aneksy do umów, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie,  zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające.
8. Dokumentacja kar porządkowych -  tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych – zgodnie z nowymi przepisami.
9. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika: porozumienie stron, dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,  dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.
10. Nowe zasady numerowania dokumentów
11. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
12. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia.
13. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019 r. obejmująca;
    - ewidencję czasu pracy;
    - kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
    - kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego itp.
14.  Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy z tym związane.
15. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej oraz zasady przenoszenia dokumentacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
16. Digitalizacja akt osobowych.
17. Skrócenie czasu przechowywania teczek akt osobowych i obowiązki wobec ZUS po skróceniu tego okresu.
18. Zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości (imienne raporty miesięczne).
19. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposobu jej odbioru.
20. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
21. Dostosowanie istniejącej dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów.
22. Zakres dokumentacji oraz badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
23. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?

WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie.

 

Cena
350.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.