Szczegóły szkolenia

Kurs: Czas Pracy - najnowsze zmiany w 2019 roku

Planowany termin szkolenia: 16 maja 2019r. ( czwartek) godz. 9,30

Program szkolenia:
1.Nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 roku

• jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
• jak powinna wyglądać lista  obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
• konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
• konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
• ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
• ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
• konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
• w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to  prawnie dopuszczalne
• przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności
2. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy:
• czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
• słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
• wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
• dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
• okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
• odpoczynek dobowy i tygodniowy
• jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
• jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
• przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
• przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
• kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy
3. Planowanie czasu pracy
• indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
• elastyczna organizacja czasu pracy:
rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
 ruchomy rozkład czasu pracy
 kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
 jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
 rozkłady indywidualne.
 czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy
• ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
• ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
• kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
• ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
• zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
• jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
• ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
• jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
• dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)
4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
• dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
 praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
 jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
 w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
 dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
 czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
 czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny  za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
 ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi
 praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
 w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
 czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
 jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
 kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin
 kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
 na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
 zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
• ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika
5. Rozliczanie czasu pracy pracownika:
• rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
• zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
• rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne  – zasady i najczęstsze błędy
• czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
• podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
• jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
• najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki
6.  Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:
• odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
• odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie.
                                                   

Cena
360.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.