Szczegóły szkolenia

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)

 II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (kod zawodu 241103)

Planowany termin rozpoczęcia: 30 marca 2019r. (sobota) godz. 8,15 - TRWA NABÓR

Zajęcia będą się odbywać w soboty + jedna NIEDZIELA w miesiącu

 

Celem kształcenia jest teoretyczne  i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalisty ds.rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004r Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103)

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

1.Posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości potwierdzone :

 - zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia , uzyskanym po egzaminie  kończącym kształcenie  prowadzone przez Stowarzyszenie lub
 - tytuł technika rachunkowości lub
 - zaliczony testem sprawdzającym zakres wymagań określonych dla  I stopnia ścieżki edukacyjnej procesu  certyfikacji.

2.Prezentujace wysokie wartości etyczne, zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę  przez cały czas  wykonywania zawodu księgowego.

RAMOWY  PROGRAM  KURSU: 

Moduł III - Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
3.1     Zagadnienia organizacji rachunkowości
3.2     Zagadnienia IT
3.3     Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
3.4     Rozrachunki
3.5     Materiały i towary
3.6     Niefinansowe aktywa trwałe
3.7     Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.8     Kapitały (fundusze) własne
3.9     Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.10     Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.11     Wynik finansowy
3.12     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
3.13     Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł IV - Prawo podatkowe
4.1     Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2     Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
4.3     Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.4     Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
         w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
4.5     Podatki kosztowe i opłaty
4.6     Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V - Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
5.1     Prawo pracy
5.2     Prawo ubezpieczeń społecznych
5.3     Prawo gospodarcze

Organizacja procesu dydaktycznego

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,   podręczniki,   naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze  będą poddawani częściowym  sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych. Formą zaliczenia kursu jest udział w 70%zajęć lekcyjnych , zaliczenie prac kontrolnych i egzaminu pisemnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp.Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg  wzoru MEN. Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym  stanowić będzie podstawę do otrzymania  certyfikatu o zaliczeniu  drugiego  stopnia  na ścieżce  edukacyjnej certyfikacji zawodu  księgowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds.rachunkowości - kod zawodu 241103

Koszt uczestnictwa                                

Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie  wynosi   3,480,- zł., dla członków SKwP odpłatność wynosi 3.380,-.
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania:
- I rata   -  1480,- zł ( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata  -  1000,- zł ( kolejne raty w terminie uzgodniony z organizatorem kursu)

- III rata -  1000,-  zł

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 8,15-15,00. + 1 NIEDZIELA W MIESIĄCU

 

Cena
3480.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.