Jak zostać członkiem SKwP

wg.statutu SKwP 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) zwyczajnych – dyplomowanych księgowych,

3) honorowych,

4) wspierających.

Art. 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, mający nieposzlakowaną opinię
i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub zawód pokrewny związany z rachunkowością.

2. Za osoby wykonujące zawód w rozumieniu ust. 1, uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunku finanse i rachunkowość oraz kierunków pokrewnych, przy czym do małoletnich stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

4. Członkami zwyczajnymi mogą być pracownicy Stowarzyszenia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi mogą być osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1, a ponadto posiadają udokumentowane kwalifikacje:

-      dyplomowanego biegłego księgowego lub

-      biegłego rewidenta lub

-      dyplomowanego księgowego lub równorzędne.

6. Członkami Stowarzyszenia, na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
a wynikających z treści niniejszego Statutu oraz przepisów Ustawy, mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 9

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

1) jest uprawniony do:

-      udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie
z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,

-      korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w Statucie,

-      korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,

-      korzystania z innych świadczeń jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, do której należy,

-      noszenia odznaki organizacyjnej;

2) jest zobowiązany do:

-      stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia,

-      podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny
i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,

-      udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,

-      regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członek zwyczajny – dyplomowany księgowy ma uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, a ponadto jest zobowiązany do corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).           

3. Członkowie Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości ustalonego
w Stowarzyszeniu.

 

Art. 10

1. O przyjęciu na członka zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego. Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziału okręgowego do podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa
w zdaniu pierwszym.

2. Od uchwały odmownej prezydium zarządu oddziału okręgowego przysługuje, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się do zarządu oddziału okręgowego, zaś od odmownej uchwały zarządu oddziału okręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, do Zarządu Głównego.

 

Art. 11

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić po udokumentowanym uprzedzeniu członka, w sposób właściwy dla komunikowania się z członkami, o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd oddziału okręgowego może odstąpić od skreślenia członka z tego powodu, a także umorzyć zaległości. Postanowienia art. 23 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statutu i/lub godności zawodowej,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, zgodnie z którym orzeczony został wobec członka środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

5) śmierci członka.

2. O ustaniu członkostwa zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia.

3. Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie.

 

Art. 12

Zasady i tryb przyjmowania na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz ustania tego członkostwa, określone w art. 10 i art. 11, stosuje się odpowiednio do członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych.

 

Art. 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego, w formie uchwały, podejmuje zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego.

2.  Zarząd oddziału okręgowego może przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust. 1.

3.  Zarząd oddziału okręgowego może upoważnić prezydium zarządu oddziału okręgowego do podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.  Członek wspierający:

1) posiada jedynie głos doradczy; nie przysługuje mu prawo wyborcze,

2) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia lub członek zwyczajny – dyplomowany księgowy,

3) ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników i/lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału okręgowego.

5. Obowiązkiem członka wspierającego jest:

1) opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,

2) propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1) złożenia zarządowi oddziału okręgowego pisemnego oświadczenia przez członka wspierającego o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

2) skreślenia, na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego, w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.

 

Art. 14

1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego lub zwyczajnego
– dyplomowanego księgowego, ale jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

3. Członek honorowy uczestniczy, na prawach delegata, w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w okręgowym zjeździe delegatów właściwym pod względem przynależności organizacyjnej.

4. Liczba członków honorowych nie może być większa niż 50. Członkowie honorowi, na zasadzie dobrowolności, tworzą Klub Członków Honorowych oraz ustalają
– w porozumieniu z Zarządem Głównym – regulamin jego działania.

5. Na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego Krajowy Zjazd Delegatów może, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, pozbawić godności członka honorowego, jeżeli członek ten swym postępowaniem działa na szkodę Stowarzyszenia i/lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 lub 4.

 

Art. 15

Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami:

1) legitymacją członka zwyczajnego,

2) legitymacją członka zwyczajnego - dyplomowanego księgowego,

3) legitymacją i dyplomem członka honorowego,

4) dyplomem członka wspierającego.