Informacje dla członków

I N F O R M A T O R  nr 1/2019

I.  SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE

  • § Składki członkowskie w 2019r. wynoszą:

- dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych-dyplomowany księgowy- 20,- zł. rocznie
-
dla studentów -  5,- zł.rocznie,
- dla emerytów lub rencistów nie osiągających dochodów z pracy zawodowej-  5,-zł  rocznie , 
- składki członków wspierających (tj. jednostki gospodarcze) najniższa roczna składka - 300,- zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego nr 23/2013 z dn. 14.05.2013r. składki członkowskie  należy opłacić do dnia 30 czerwca 2019r.
Składki członkowskie można wpłacać  w biurze Stowarzyszenia w godz. 8,00 do 15,30 lub  na konto  Stowarzyszenia nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081.


 Uchwała  nr 23/ 2013
Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 maja 2013r.

w  sprawie : wpisowego i składek członków zwyczajnych

Na podstawie  art. 36  pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Regulaminu Gospodarki Finansowej rozdział 3,  §14 pkt.1 i § 15 pkt.1  Zarząd Oddziału Okręgowego ustala co następuje

§ 1

Ustala się od 15 maja 2013r. wysokość wpisowego w kwocie 20,- zł. od osób ubiegających się o przyjęcie na członka zwyczajnego.

§ 2

Ustala się składki członkowskie dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych- dyplomowany księgowy w wymiarze rocznym  w minimalnej wysokości 20,- zł.

§ 3

Ustala się składkę członkowską w wymiarze rocznym dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych-dyplomowanych księgowych będących:
- studentami w wysokości 5,- zł.,
- emerytami lub rencistami nie osiągających dochodów z pracy zawodowej w wysokości 5,-zł
Zmiana wysokości składki obowiązuje od początku następnego roku po roku w którym  członek zwyczajny przeszedł na emeryturę lub zaczął pobierać rentę.

§ 4

Składki członkowskie ustalone  w § 2 i 3 niniejszej uchwały członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członkowie zwyczajni- dyplomowani księgowi opłacają  jednorazowo za okres roczny , najpóźniej do końca czerwca roku , którego dotyczą.

§ 5

Zmiana wysokości  składki  dotychczasowych członków zwyczajnych obowiązuje od
01 stycznia 2014r. 
Nowo przyjętych członków zwyczajnych od 15 maja 2013r.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje od 2013 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

                             Sekretarz  Zarządu                                                     Prezes Zarządu
                                 Piotr Bukowski                                                        Łukasz Drewniak
    


 

Bezpłatne konsultacje dla członków SKwP

I.  Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne 
Konsultanci:
1/ Jacek Milczarek -
syndyk , adwokat
2/ Leszek Kozłowski -  doradca podatkowy, doradca ds. restrukturyzacji
 

Prosimy o potwierdzenie  udziału w konsultacjach oraz o podanie  tematu   problemu  do  2 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji


Terminarz  nieodpłatnych konsultacji z rachunkowości dla członków Stowarzyszenia w  2019 roku.

Terminarz                 konsultacji
godz.                 od - do
konsultanci (biegli rewidenci , prawnicy , podatkowcy)
24  stycznia  2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Czesława Kostecka- biegły rewident
2/ Stanisław Capała - biegły rewident
21  lutego  2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/Ewa  Kowalska  - biegły rewident
2/Danuta Zduńczyk - biegły rewident
28  marca   2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ /Olga Śmigielska- biegły rewident
2/ Arkadiusz Zdych  - biegły rewident
25  kwietnia  2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Stanisław Capała  - biegły rewident

2/Grzegorz Golczak - biegły rewident

16 maja 2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/Ewa  Kowalska  - biegły rewident
2/Danuta Zduńczyk - biegły rewident
27 czerwca 2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Helena Kozaruk- biegły rewident

w miesiącach lipiec / sierpień  2019r.  przerwa wakacyjna
26 września 2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00

1/ Łukasz Drewniak - biegły rewident

2/ Tomasz Włodarczak - biegły rewident

 

24 października 2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00

1/ Barbara Włodarczak - biegły rewident

2/ Mariusz Misztal- biegły rewident

14 listopada 2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00

1/ Łukasz Drewniak - biegły rewident

2/ Tomasz Włodarczak - biegły rewident

05 grudnia 2019r.
/czwartek/
14.00 - 16.00

 1/ Mariusz Misztal - biegły rewident


                                             Przewodniczący Zespołu Konsultantów Rachunkowości

                                                                                           mgr Stanisław Capała 


 


 

16-10-2015r.

Współpraca z PZUKODEKS ZAWODOWEJ  ETYKI  

KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE OBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA KODEKSU I MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZENIA SYGNATARIUSZA KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI (załącznik nr 4).

załącznik nr 4 - do pobrania

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości - do pobrania  •  Internetowe FORUM

Informujemy, że utworzono internetowe forum dyskusyjne dla członków Stowarzyszenia Oddziału gorzowskiego. Aby korzystać z forum należy przesłać e-mailem na adres Stowarzyszenia  biuro@gorzow.skwp.pl swój adres e-mail i zgłosić chęć zalogowania na forum.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do korzystania z  internetowego forum.