Szczegóły szkolenia

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)- w dni robocze

 II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego  (kod zawodu 241103)

Planowany termin rozpoczęcia: 10 kwietnia 2019r. (środa) godz. 8,15

Zajęcia  w dni robocze ( jeden dzień w tygodniu ) w godz. 8,15-15,00

CEL:
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241103).

Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
 a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
     lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
     lub
• tytułem technika rachunkowości
     lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:
Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

3.1  Zagadnienia organizacji rachunkowości
3.2  Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
3.3  Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
3.4  Rozrachunki
3.5  Materiały i towary
3.6  Niefinansowe aktywa trwałe
3.7  Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.8  Kapitały (fundusze) własne
3.9  Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.10  Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.11  Wynik finansowy
3.12  Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
3.13  Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł IV Prawo podatkowe
4.1  Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2  Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3  Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4  Podatki kosztowe i opłaty
4.5  Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
5.1  Prawo pracy
5.2  Prawo ubezpieczeń społecznych
5.3  Prawo gospodarcze

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017, poz. 1632).
•Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Koszt uczestnictwa                                

Odpłatność  za  uczestnictwo  w  kursie  wynosi   3,480,- zł., dla członków SKwP odpłatność wynosi 3.380,-.
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach ( po złożeniu podania:
- I rata   -  1480,- zł ( przed rozpoczęciem kursu)

- II rata  -  1000,- zł ( kolejne raty w terminie uzgodniony z organizatorem kursu)

- III rata -  1000,-  zł

Zajęcia w dni robocze (jeden dzień w tygodniu ) w godz. 8,15-15,00

 

Cena
3480.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.