Informacje dla członków

I N F O R M A T O R  nr 1/2018

I.  SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE

  • § Składki członkowskie w 2018r. wynoszą:

- dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych-dyplomowany księgowy- 20,- zł. rocznie
-
dla studentów -  5,- zł.rocznie,
- dla emerytów lub rencistów nie osiągających dochodów z pracy zawodowej-  5,-zł  rocznie , 
- składki członków wspierających (tj. jednostki gospodarcze) najniższa roczna składka - 300,- zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego nr 23/2013 z dn. 14.05.2013r. składki członkowskie  należy opłacić do dnia 30 czerwca 2018r.
Składki członkowskie można wpłacać  w biurze Stowarzyszenia w godz. 8,00 do 15,30 lub  na konto  Stowarzyszenia nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081.


 Uchwała  nr 23/ 2013
Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 maja 2013r.

w  sprawie : wpisowego i składek członków zwyczajnych

Na podstawie  art. 36  pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Regulaminu Gospodarki Finansowej rozdział 3,  §14 pkt.1 i § 15 pkt.1  Zarząd Oddziału Okręgowego ustala co następuje

§ 1

Ustala się od 15 maja 2013r. wysokość wpisowego w kwocie 20,- zł. od osób ubiegających się o przyjęcie na członka zwyczajnego.

§ 2

Ustala się składki członkowskie dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych- dyplomowany księgowy w wymiarze rocznym  w minimalnej wysokości 20,- zł.

§ 3

Ustala się składkę członkowską w wymiarze rocznym dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych-dyplomowanych księgowych będących:
- studentami w wysokości 5,- zł.,
- emerytami lub rencistami nie osiągających dochodów z pracy zawodowej w wysokości 5,-zł
Zmiana wysokości składki obowiązuje od początku następnego roku po roku w którym  członek zwyczajny przeszedł na emeryturę lub zaczął pobierać rentę.

§ 4

Składki członkowskie ustalone  w § 2 i 3 niniejszej uchwały członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członkowie zwyczajni- dyplomowani księgowi opłacają  jednorazowo za okres roczny , najpóźniej do końca czerwca roku , którego dotyczą.

§ 5

Zmiana wysokości  składki  dotychczasowych członków zwyczajnych obowiązuje od
01 stycznia 2014r. 
Nowo przyjętych członków zwyczajnych od 15 maja 2013r.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje od 2013 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

                             Sekretarz  Zarządu                                                     Prezes Zarządu
                                 Piotr Bukowski                                                        Łukasz Drewniak
    


 

 ZAPRASZAMY członków Stowarzyszenia  na bezpłatne konsultacje w dniu 06 grudnia 2018r. w godz. 14-16 w siedzibie  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okregowy w Gorzowie Wlkp   w zakresie:

I. Rachunkowości i finansów  - więcej 
Konsultanci:
1/Łukasz Drewniak- biegły rewident

II.  Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne 
Konsultanci:
1/ Jacek Milczarek -
syndyk , adwokat
2/ Leszek Kozłowski -  doradca podatkowy, doradca ds. restrukturyzacji 

Prosimy o potwierdzenie  udziału w konsultacjach oraz temat   problemu  do dnia 04 grudnia 2018r. do godz. 15,00


Terminarz  nieodpłatnych konsultacji z rachunkowości dla członków Stowarzyszenia w  2018 roku.

Terminarz                 konsultacji
godz.                 od - do
konsultanci (biegli rewidenci , prawnicy , podatkowcy)
25  stycznia  2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Danuta Zduńczyk - biegły rewident
2/ Ewa  Kowalska  - biegły rewident
15  lutego  2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/Danuta Zduńczyk - biegły rewident
2/Ewa  Kowalska  - biegły rewident
22  marca   2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Ewa Kowalska  - biegły rewident
2/ Arkadiusz Zdych - biegły rewident
26  kwietnia  2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Henryk Michał Drewniak - biegły rewident

17 maja 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Stanisław Capała  - biegły rewident
2/ Mariusz Misztal - biegły rewident
21 czerwca 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Helena Kozaruk- biegły rewident
2/ Olga Śmigielska- biegły rewidentka 
w miesiącach lipiec / sierpień  2018r.  przerwa wakacyjna
27 września 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Maria Sowińska  biegły rewident
 2/ Barbara Włodarczak - biegły rewident
25 października 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Danuta Zduńczyk - biegły rewident
2/ Franciszek Plichta - biegły rewidentka 
15  listopada 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Helena Kozaruk- biegły rewident
2/ Tomasz Włodarczak  - biegły rewident
06 grudnia 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Łukasz Drewniak - biegły rewident

                                             Przewodniczący Zespołu Konsultantów Rachunkowości

                                                                                           mgr Stanisław Capała 


 


 

16-10-2015r.

Współpraca z PZUKODEKS ZAWODOWEJ  ETYKI  

KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE OBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA KODEKSU I MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZENIA SYGNATARIUSZA KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI (załącznik nr 4).

załącznik nr 4 - do pobrania

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości - do pobrania  •  Internetowe FORUM

Informujemy, że utworzono internetowe forum dyskusyjne dla członków Stowarzyszenia Oddziału gorzowskiego. Aby korzystać z forum należy przesłać e-mailem na adres Stowarzyszenia  biuro@gorzow.skwp.pl swój adres e-mail i zgłosić chęć zalogowania na forum.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do korzystania z  internetowego forum.